Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Befrielse från trängselskatt

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-19

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4189-06
Fråga om det är uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt enligt 18 § trängselskattelagen
 
Av handlingarna framgår i korthet följande. C har påförts trängselskatt för två passager med 20 kr. C begär omprövning och anför att hans fordon blev påkört av ett annat fordon vid en korsning. För att undvika en besvärlig trafiksituation flyttades båda fordonen till en busshållplats. När färden skulle fortsätta därifrån så var han tvungen att göra en in- och en utpassage av en betalstation för att kunna fortsätta resan mot avsett mål. Skatteverket ändrade inte det omprövade beslutet.
 
C överklagade. Länsrätten avslog överklagandet.
 
C överklagade till kammarrätten. Kammarrätten undanröjde länsrättens dom och skatteverkets  beslut och angav följande domskäl. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner kammarrätten det uppenbart oskäligt att ta ut skatt och expeditionsavgift. Överklagandet skall således bifallas.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat kammarrättens dom till Regeringsrätten och ansökt om prövningstillstånd.