Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Framställning av periodisk publikation

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-02

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
4184-04
Ett företags tjänster med avseende på en tidskrift har ansetts väsentligen inneha tryckeriteknisk karaktär och därför bedömts utgöra en från skatteplikt undantagen framställningstjänst
 
Redovisningsperioderna under tiden 2004-04-01 - 2007-03-31
 
Av Skatteverket överklagat förhandsbesked som meddelades av Skatterättsnämnden den 15 juni 2004.
 
Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll nr 18/04. En länk till förhandsbeskedet bifogas här. SRN:s förhandsbesked den 15 juni 2004
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att de ifrågavarande tjänsterna inte skulle omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 19 § ML. Härvid anfördes att tjänsterna ingår i produktionen av ett tryckfärdigt original, som därefter sänds till ett tryckeri för den slutliga framställningen av en tryckt upplaga. De omfattar bl.a. utformning av tidningssidorna med placering av text och rubriker samt typsnitt. Oaktat att vissa arbetsmoment kan anses innebära tekniska omvandlingar av materialet och tekniska anpassningar till tryckeriets krav synes de av sökanden utförda tjänsterna kunna anses som ett slutligt led i det redaktionella arbetet.
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.