Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Förvaltningsutgifter, aktiv förvaltning

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-02

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
4167-06
Avdrag har inte medgetts för tidskrifterna "Placeringsguiden", "Börsveckan" eller "Börsinsikt" eftersom den skattskyldige inte anses ha bedrivit en tillräckligt omfattande aktiehandel för att tidskrifterna skall utgöra förvaltningsutgifter.

Inkomsttaxering 2005
 
Den skattskyldige, X, yrkade i inkomstslaget kapital avdrag för förvaltningsutgifter med bl.a. 4 750 kr avseende kostnad för tidskrifterna "Placeringsguiden", "Börsveckan" och "Börsinsikt".
 
X ägde under det aktuella beskattningsåret aktier i 13 bolag till ett värde om 2 352 274 kr. Aktierna hade genererat utdelning om 104 889 kr. Under året hade tre transaktioner avseende köp av aktier (2 000 aktier i ett och samma bolag) gjorts. Värdet på de köpta aktierna uppgick till 253 750 kr. Beskattningsåret därefter såldes aktier för drygt 100 000 kr. LR gjorde bedömningen, vid en jämförelse med RR:s resonemang i RÅ 2000 ref. 3, att X:s aktiehandel var så omfattande att avdrag för tidskrifterna skulle medges.
 
Skatteverket överklagade domen till KR och anförde bl.a. följande. Antalet transaktioner (både köp och försäljningar) torde vara det viktigaste kriteriet vid bedömningen av om en person bedriver aktiv aktieförvaltning eller inte. Utdelningarnas storlek och om förekommande försäljningar inneburit vinst eller förlust spelar däremot mindre roll. KR fann att den aktiehandel X hade bedrivit inte hade haft tillräcklig omfattning för att ifrågavarande utgifter för tidskrifter skulle anses utgöra avdragsgilla förvaltningskostnader.
 
Kommentar:
KR:s dom stämmer överens med Skatteverkets uppfattning av rättsläget.