Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kostnader i samband med uppköpserbjudande av ett aktiebolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3670-05
Ett aktiebolag ansågs inte ha rätt till avdrag för konsultkostnader i samband med ett erbjudande om uppköp av det
 
Taxeringsåret 2002

Skattemyndigheten vägrade AB Y avdrag med ca 24,8 mnkr avseende konsultkostnader som uppkommit i samband med offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i bolaget. 
 
Länsrätten biföll överklagandet och fastställde, med upphävande av Skatteverkets beslut, att bolaget vid 2002 års taxering hade rätt till avdrag med 24 761 967 kr för konsultkostnader.
 
Skatteverket överklagade domen.
 
Kammarrätten gjorde följande bedömning.
 
"Avgörandet för om i målet aktuella konsultkostnader är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen är om kostnaderna kan anses ha samband med bolagets verksamhet såsom ett led i planeringen av bolagets drift, eller om de i stället utgjort kostnader för förvaltningen av bolagets kapital.
 
Konsultkostnader som uppkommit enbart med anledning av ett uppköpserbjudande kan, enligt kammarrätten, inte anses vara kostnader för planering av bolagets drift. Bolaget har uppgett att konsultkostnaderna bl.a. avser en bedömning av hur ett eventuellt uppköp skulle inverka på bolagets framtida verksamhet. En sådan kostnad skulle i och för sig kunna ha ett sådant samband med verksamheten som kan medföra avdragsrätt. Bolaget, som har bevisbördan för att avdragsrätt föreligger, har dock inte med någon form av underlag gjort sannolikt att konsultkostnaderna innefattar även sådana kostnader. Inte heller på annat sätt har bolaget gjort sannolikt att konsultkostnaderna, helt eller delvis, avser planering av bolagets drift.
 
Bolaget har vidare hävdat att de aktuella konsultkostnaderna utgör kostnader för att vidmakthålla en börsnotering och att dessa är avdragsgilla kostnader för förvaltning av bolagets kapital. Den skyldighet bolaget har enligt Näringslivets Börskommittés rekommendationer att avge ett yttrande över ett uppköpserbjudande syftar, enligt kammarrättens bedömning, till att tillvarata aktieägarnas intressen inför ett eventuellt ägarbyte. Ett antagande av erbjudandet skulle ha inneburit att flertalet aktieägare avyttrat sina aktier och aktien i målbolaget skulle ha avnoterats. Ett sådant händelseförlopp är inte ett naturligt led i ett bolags kapitalförvaltning. Bolagets avstyrkande av uppköpserbjudandet saknas betydelse för förvaltningen av bolagets egna kapital. Sammantaget kan de aktuella konsultkostnaderna således inte anses utgöra avdragsgilla kostnader för bolagets kapitalförvaltning. Vad bolaget anfört om kostnader för att upprätthålla börsnoteringen föranleder inte annan bedömning. Skatteverkets överklagande skall således bifallas.
 
DOMSLUT
 
Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut."
 
Kommentar: Skatteverket delar kammarrättens uppfattning i domen, som ligger i linje med verkets ställningstagande, s.k. styrsignal, 2005-09-12 rörande "Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion" (dnr 131 488135-05/111)
131 488135-05/111
 
Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 25 september 2006, mål nr 1850-03, gällande ett annat aktiebolag medgett avdrag för konsultkostnader i samband med ett uppköpserbjudande. Sist nämnda dom (återges separat) kommer att överklagas av Skatteverket.