Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförlust, kapitalförsäkring

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-04-12

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3524-05
Avdrag medgavs inte för förlust som uppkom då två makar korsvis sålde sina kapitalförsäkringar till varandra. Kapitalförsäkringarna var tecknade samtidigt och hade samma placeringsinriktning.
 
Taxeringsår 2004
 
Av utredningen framgår att A den 4 december 2003 sålde två kapitalförsäkringar till sin make, som samtidigt sålde två kapitalförsäkringar till henne. De aktuella försäkringarna löpte med återbetalningsskydd och var tagna på försäkringstagarens liv med maken/makan som förmånstagare. Någon omregistrering av "den försäkrade" skedde inte i samband med överlåtelserna. Försäkringarna hade upprättats samtidigt till samma belopp i samma bank. De hade samma fondinnehav och samma procentuella fördelning mellan fonderna. Köpeskillingarna vid makarnas överlåtelser var lika stora och motsvarade marknadsvärdena den 4 december 2003 på de fondandelar som inrymdes i försäkringarna. Köpeskillingarna överfördes mellan makarnas bankkonton den 18 december samt den 23 december 2003.
 
Skatteverket beslutade att inte medge yrkat avdrag för kapitalförlust eftersom förlusten inte var verklig. Länsrätten ändrade Skatteverkets beslut och medgav avdrag för kapitalförlusten. Kammarrätten fastställde, med ändring av Länsrättens dom, Skatteverkets beslut och anförde följande:
 
I 44 kap. 23 § inkomstskattelagen (IL), uttalas att bara verkliga kapitalförluster ska anses som kapitalförluster. Av rättsfallet RÅ 2003 ref. 1 följer att de grundläggande bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL är tillämpliga vid avyttringar av kapitalförsäkringar.
 
"Det står i princip den skattskyldige fritt att genom avyttring av en tillgång framkalla en kapitalförlust. Transaktioner mellan närstående har också i princip samma rättsligt bindande verkan som mellan två av varandra oberoende personer. Avdrag kan emellertid inte medges för en fiktiv kapitalförlust."
 
I rättsfallen RÅ 1978 1:25 och RÅ 1978 Aa 54, som båda avsåg försäljning och återköp av aktier, ägde aktieägarna samma slags aktier till samma antal före och efter transaktionerna. Regeringsrätten fann med hänsyn härtill att några avyttringar som medförde avdragsrätt för realisationsförlust inte kunde anses ha förekommit.
 
Kammarrätten gör följande bedömning:
 
"Makarna har framkallat kapitalförluster för varandra genom korsvisa försäljningar av i praktiken identiska kapitalförsäkringar. Någon förändring av makarnas förmögenhetssituation har inte inträffat genom transaktionerna. Makarna har inte stått någon finansiell risk. Transaktionerna framstår som meningslösa skatteeffekten förutan. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att A:s kapitalförlust vid försäljningen av kapitalförsäkringarna inte är verklig. Hon ska således inte medges avdrag för den deklarerade kapitalförlusten, varför överklagandet ska bifallas."
 
Kommentar:
Domen stämmer överens med Skatteverkets uppfattning. Samma dag avgjordes även KRJ 2006-04-12, mål nr 3523-05. Se även KRJ 2002-09-27, mål nr 759—760-2000 avseende korsvisa försäljningar av aktier mellan makar (rättsfallsreferat 23/2002).