Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Verklig förlust inom en koncern

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-25

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3440-05 och 3441-05
Lån som sedermera omvandlades till ovillkorliga aktieägartillskott lämnades från moderbolag till dotterbolag och flera led vidare nedåt i hierarkin. Vid bedömningen av om kapitalförluster avseende lånen respektive tillskotten i samband med att respektive dotterbolag avyttrades var verkliga gjordes bedömningen ur ett koncernperspektiv. Förluster avseende senare led än det första bedömdes därför som icke verkliga.  

 
Inkomsttaxering 2002

 
S var moderbolag till H som var moderbolag till B som var moderbolag till J. S lämnade lån till H som lämnade lån till B som lämnade lån till J. Lånen omvandlades sedan till ovillkorliga aktieägartillskott och en del användes även av B som tillskott vid en nyemission i J. I samband med H:s försäljning av B och B:s försäljning av J yrkade respektive bolag avdrag för kapitalförlust, i första hand pga. förlust vid försäljning av respektive dotterbolag och i andra hand pga. förlust avseende lånen. Ingen av förlusterna ansågs av domstolarna vara verklig och avdrag medgavs därför inte.
 
Kammarrätten fann inte skäl att frångå de bedömningar som länsrätten gjort. Länsrätten lämnade bl.a. följande motivering (avser B:s taxering).
 
"Eftersom det i målet rör sig om försäljning av aktier i dotterföretag bör bedömningen av om förlusten är verklig göras ur ett koncernperspektiv och således vad transaktionerna sammantaget inneburit för B och koncernen i övrigt. Länsrätten har i dom denna dag, mål nr 1522-04, konstaterat att det ovillkorade aktieägartillskottet om 193 342 TSEK, som lämnades av H till B i juni 2001, har finansierats genom ett lån som efterskänkts av S. H har således inte varit tvunget att betala tillbaka lånet till S, varför den verkliga förlusten på 193 342 TSEK har tillskrivits det sistnämnda bolaget. Länsrätten har i ovan nämnda mål beslutat att tillskottet inte skall räknas in i omkostnadsbeloppet vid H:s försäljning av aktierna i B.

Även i förevarande mål måste en liknande bedömning göras. B har lämnat ovillkorade aktieägartillskott och tillfört aktiekapital till J ... men beloppen härrör i grunden från lån från S som efterskänkts. Förlusterna kan inte anses verkliga och skall därför inte räknas in i omkostnadsbeloppet ...
  B har gjort gällande att en förlust på fordran har uppkommit vid det tillfälle fordringen omvandlats till aktieägartillskott ... Samma synsätt som angetts ovan måste emellertid anläggas på fordringarna, eftersom dessa finansierats på samma sätt."