Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Verksamhetsavyttring

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3310-06
Ordalydelsen i 38 kap. 2 § 1 IL om att avyttringen ska avse "samtliga tillgångar" i näringsverksamheten eller i en verksamhetsgren har inte tillmäts någon självständig betydelse. I stället tillämpas den allmänna definitionen av begreppet verksamhetsgren i 2 kap. 25 kap. IL, dvs. det som avyttras ska avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.

Inkomsttaxering 2007-2009
 
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked med följande motivering.
 
"Regeringsrätten finner liksom Skatterättsnämnden att avyttringen avser en verksamhetsgren enligt den allmänna definitionen i 2 kap. 25 § IL och att den i 38 kap. 2 § 1 angivna förutsättningen för att behandla avyttringen som en verksamhetsavyttring är uppfylld. Nämndens förhandsbesked skall därför fastställas."