Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförlust - aktier

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-06-19

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3127-05
Avdrag för kapitalförlust har i visst fall vägrats då  kontoutdrag för utländskt depåkonto ej företetts
 
Inkomsttaxering 2002
 
A yrkade vid den aktuella taxeringen avdrag för en kapitalförlust om cirka 2,3 miljoner kr hänförlig till 64 000 Ericsson-aktier, vilka avyttrats genom en luxemburgsk bank (i fortsättningen L-Banken), vilken ingår i en svensk bankkoncern. Skatteverket begärde att A skulle styrka det yrkade avdraget genom dels  depåkontoutdrag, dels kontoutdrag som visar betalningsströmmarna vid köp och försäljning av Ericsson-aktier via den utländska banken. Då G trots upprepad anmodan inte inkom med begärda handlingar vägrades det yrkade avdraget.
 
G överklagade Skatteverkets beslut. LR avslog överklagandet och anförde bl.a. följande.
 
Det är den skattskyldige som har att visa att han är berättigad till avdrag för kapitalförlust. A har åberopat handlingar från L-Banken. Enligt dessa har han köpt 64 000 B-aktier i Ericsson under tiden den 22 februari 2001 - 1 juni 2001 och sålt 64 000 B-aktier i Ericsson den 3 oktober 2001. Av utredningen framgår emellertid inte att G haft tillgång till de aktuella aktierna på värdepappersdepå eller dylikt. Vidare framgår inte heller att han faktiskt betalat respektive erhållit betalning för de aktuella aktieaffärerna. A kan därmed inte anses ha visat att han har gjort en verklig kapitalförlust som berättigar honom till yrkat avdrag. Hans överklagande ska därför avslås.
 
A överklagade. KR avslog överklagandet med följande motivering.
 
För att det ska vara möjligt att konstatera att den skattskyldige har gjort en avdragsgill förlust vid handel med aktier och andra finansiella instrument måste det vara möjligt att följa den skattskyldiges samtliga transaktioner beträffande de specifika finansiella instrumenten under förluståret och i förekommande fall även dessförinnan. Den skattskyldige kan visa att en förlust uppkommit genom att förete ett depåkontoutdrag som visar hans samtliga transaktioner beträffande aktuella finansiella instrument under relevant tidsperiod.
 
Ett av L-bankens svenska systerbolag har i skrivelse uppgett att det krävs en depå för att handla med aktier i L-Banken. A måste därför ha haft en depå hos L-Banken när han gjorde sina aktieaffärer där. Vid sådant förhållande har det varit möjligt för A att förete ett kontoutdrag från depån som visar samtliga under relevant tidsperiod utförda transaktioner på denna depå och att den förlust på aktierna i Ericsson som A yrkar avdrag för verkligen är avdragsgill som kapitalförlust.
 
A har inte tidigare och inte heller i kammarrätten företett något utdrag från sin depå hos L-Banken. A har inte heller på annat sätt visat att han är berättigad till det yrkade avdraget.
 
Kommentar:
Beviskraven har ställts högt av Kammarrätten då det i förevarande ärende har varit fråga om svårkontrollerbara utlandstransaktioner.