Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utländska nyckelpersoner. Begreppen "expert" och  nyckelposition i ett företag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-05-24

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
2956-04
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. i 11 kap. 22 och 23 §§ IL har inte ansetts tillämpliga på person som ansvarat för handeln på valutamarknaden med de största börsföretagen i ett annat nordiskt land

I ansökan till Forskarskattenämnden angav X bl.a. följande. Han arbetar som "vice president" på området "Sales" inom affärsområdet "Trading" på en bank. Ett stort antal av de produkter som hör till tradingverksamheten kräver särskilda kunskaper och kontakter i de länder de berör. Det har därför varit nödvändigt att rekrytera utländsk personal för att kunna behålla dessa produkter. Han är ansvarig för handeln med de största valutakunderna i ett annat nordiskt land. Han har arbetat med valutor sedan slutet av 1980-talet och byggt upp en personlig relation till kunderna. De personliga relationerna är ytterst viktiga på området. Han talar också det andra nordiska landets språk. I beslut den 22 april 2002 avslog nämnden X:s ansökan om skattelättnader. X överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholm som fastställde nämndens beslut. X överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 20 april 2004, mål nr 942-03, biföll X:s talan då han ansågs ha arbetsuppgifter som medförde en nyckelposition inom en av bankens verksamhetsgrenar. Skatteverket överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle  förklara att X vare sig uppfyllde kraven för att anses som expert eller kunde anses ha uppgifter som medförde en nyckelposition i ett företag.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
"Enligt 11 kap. 22 § IL kan utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner få vissa skattelättnader om arbetet avser specialistuppgifter eller kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet (första stycket 1 och 2). Detsamma gäller om arbetet avser företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag (första stycket 3). Det krävs att arbetsgivaren är hemmahörande i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe här. Skattelättnader kan medges om vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år och bara för de tre första åren av vistelsen här. Vidare får personen i fråga inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det år då arbetet påbörjades. I 11 kap. 23 § finns bestämmelser om vad skattelättnaderna avser. 
 
Bestämmelserna i 11 kap. 22 § IL är allmänt utformade och saknar definitioner av centrala begrepp. Av förarbetena framgår bl.a. följande angående det allmänna syftet med skattelättnaderna. Lättnaderna skall kunna ges till internationellt efterfrågade nyckelpersoner vilket kan ge företag incitament att förlägga eller behålla bl.a. koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige. Reglerna är avsedda att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga genom att främja forskning och produktutveckling av internationellt snitt i svenska företag och forskningsinstitutioner och bidra till att ny kunskap och teknologi kommer svensk ekonomi till del (prop. 2000/01:12 s. 18). När det gäller den krets av personer som kan komma i fråga för skattelättnader anges att prövningen främst bör grundas på de enskilda personernas kompetens. Det kan vara fråga om personer som arbetar inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, dvs. specialister och experter inom olika områden där Sverige har ett starkt intresse av att kunna konkurrera om internationellt rörlig arbetskraft. De skall ha sådan kompetens som inte är tillgänglig i Sverige eller som är svår att finna inom landet. Här avses exempelvis experter som arbetar med avancerad produktutveckling och tillämpning av ny teknologi, t.ex. industritekniker. När det gäller personer i företagsledande ställning eller i andra nyckelpositioner avses t.ex. dotterbolagsdirektörer eller andra personer med ansvar för företagets allmänna ledning och förvaltning. Som exempel på personer i nyckelpositioner anges specialister inom områdena rationalisering, administration, logistik, marknadsföring, produktion, engineering, ekonomi samt informations- och kommunikationsteknologi (a. prop. s. 22).
 
Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande beträffande X och dennes arbetsuppgifter under den i målet aktuella perioden. X arbetade som "vice president" på området "Sales" inom affärsområdet "Trading". X var ansvarig för handeln på valutamarknaden med de största börsnoterade företagen i ett annat nordiskt land. När X påbörjade sin anställning hade han drygt tio års erfarenhet av valutamarkanden och handel med de finansiella produkter som finns på denna marknad. X hade redan före anställningen hos banken haft nära kontakter med de nämnda företagen och personliga relationer till företagens finanschefer. Därigenom hade han också lärt känna dessa kunders sätt att handla samt deras krav och i de flesta fall också deras strategiska positioner. Han kunde även kommunicera med bankens kunder på deras eget språk.
 
Regeringsrätten konstaterar att X uppfyller de formella förutsättningarna för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § andra stycket IL. I övrigt gör Regeringsrättens följande bedömning.
 
Av utredningen i målet framgår att X har en betydande kompetens på sitt specialområde och att han även är väl inarbetad på den marknad han ansvarar för. Regeringsrätten finner inte anledning att ifrågasätta att hans erfarenhet och kontaktnät med de största valutakunderna i landet i fråga är av stort intresse för hans arbetsgivare och att dessa faktorer var av betydelse när han anställdes. X arbete avser en begränsad del av valutamarknaden. Det har - med beaktande av denna och närliggande marknaders omfattning och karaktär - inte framkommit att det skulle föreligga svårigheter att inom landet rekrytera personal till funktioner inom banken av det slag som det nu är fråga om. I målet har åberopats att X har nära kontakter med kundföretagen och kännedom om landets förhållanden samt att han har kunskaper i det aktuella språket. Sådana omständigheter kan emellertid enligt Regeringsrättens mening endast undantagsvis inverka på bedömningen av frågan om en person uppfyller lagens krav på experter och specialister. I det nu aktuella fallet får dessa omständigheter anses sakna särskild betydelse. Mot bakgrund av vad som anförts om de aktuella bestämmelsernas syfte finner Regeringsrätten att X arbetsuppgifter inte kan anses vara sådana att förutsättningarna för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § första stycket 1 IL är uppfyllda.
 
Enligt 11 kap. 22 § första stycket 3 IL kan skattelättnader komma i fråga också om arbetet avser företagsledande uppgifter eller andra uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag. Av vad som ovan redovisats om X arbetsuppgifter framgår att han inte haft en sådan position i företaget som innefattar företagsledande uppgifter.
 
Kammarrätten har grundat sin bedömning på att X innehade en nyckelposition inom en av bankens verksamhetsgrenar. Av lagtexten framgår emellertid att det skall vara fråga om en nyckelposition i ett företag. Bedömningen skall således göras med beaktande av hela det företag i vilket personen är anställd. Med hänsyn härtill och med beaktande även av vad som ovan angetts om X arbetsuppgifter och position inom banken kan inte den slutsatsen dras att han haft en sådan nyckelposition som avses i lagtexten. X uppfyller således inte heller de krav som anges i 11 kap. 22 § första stycket 3 IL. Av det anförda följer att Skatteverkets överklagande ska bifallas.
 
REGERINSGRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att X inte är berättigad till skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL".
 
Kommentar:
Genom domen är det klarlagt att bedömningen av om en person har uppgifter som medför en nyckelposition i ett företag ska göras med beaktande av hela det företag i vilket personen är anställd och inte för enskilda verksamhetsgrenar. Av intresse att konstatera är också att omständigheter som personliga kontakter, kännedom om förhållanden i det andra landet och språkkunskaper endast undantagsvis kan inverka på bedömningen av frågan om en person uppfyller lagens krav på experter och specialister.