Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Omräkning av valutakurs vid försäljning av egendom

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-04-10

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
2926-05
När egendom sålts ska den valutakurs som gällde vid anskaffningstidpunkten respektive tidpunkten för nedlagda kostnader användas vid beräkning av kapitalvinst.

Taxeringsår 2002

Under 2001 sålde H en privatbostadsfastighet i Norge. Bostaden var anskaffad under den tid H var bosatt i Norge. Försäljningen har deklarerats till den norska skattemyndigheten. Vid denna redovisning uppstod en förlust på 78 856 NOK. H var vid tidpunkten för försäljningen bosatt i Sverige och var obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 1 § IL viket innebär att försäljningen ska redovisas i den svenska deklarationen. Vid denna redovisning gäller de svenska beskattningsreglerna. De anskaffnings- och förbättringsutgifter som angivits vid beräkningen av kapitalvinsten är ostridiga. Målet avser vilken växlingskurs som ska användas vid omräkningen av anskaffnings- och förbättringsutgifter från norska till svenska kronor.
 
Skatteverket har vid sitt beslut ändrat H:s beräkning på det sätt att omräkning har skett till svenska kronor utifrån valutakursen (Riksbankens mittkurs) den dag då kostnaderna respektive intäkterna uppkom. När en sådan omräkning gjorts uppkommer istället en skattepliktig vinst på 140 373 SEK för H.
 
Länsrätten ansåg att detta ledde till ett orimligt resultat utan förankring i de faktiska omständigheterna. Länsrätten ändrade Skatteverkets beslut och ansåg att både intäkter och kostnader skulle grundas på den växlingskurs som gällde vid tidpunkten för avyttringen.
 
Kammarrätten ändrade länsrättens beslut med hänvisning till RÅ 1987 ref. 14. I denna anges att:
 
"Ett vederlag som har erlagts i utländsk valuta vid förvärvet av den avyttrade tillgången skall räknas om efter den kurs som gällde vid förvärvstillfället. En följd av detta är att resultatet av en avyttring av en tillgång som har köpts och sålts i utländsk valuta påverkas inte bara av förändringar i tillgångens marknadsvärde under innehavstiden utan också av valutaförändringar under samma tid."
 
Kammarrätten ansåg att inkomster och nedlagda kostnader för anskaffning och förbättring bör omräknas efter den växlingskurs som var gällande vid tidpunkten då dessa uppkom.
 
Kommentar:
Domen stämmer överens med Skatteverkets uppfattning. Omräkning utifrån den kurs som gällde vid förvärvstillfället ska göras inte enbart vid beräkning av kapitalvinst för privatbostad utan vid försäljning av all sorts egendom, se RÅ 1987 ref.14.