Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Flygplansleasing

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2596-04
Regeringsrättens dom den 22 februari 2006 mål, mål nr 2596-04.
 
Hur ska ersättning respektive anskaffningsutgift för avyttrat flygplan hanteras skattemässigt i de fall säljaren vid bedömning av rätten till värdeminskningsavdrag inte bedömts vara ägare till flygplanet? Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen.

Inkomsttaxering 2004-2007

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 7 april 2004 meddelat att ersättning för avyttrat flygplan ska tas upp som intäkt enligt 15 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (IL) samt att anskaffningsutgiften för flygplanet ska dras av som kostnad enligt 16 kap. 1 § första stycket första meningen IL. Säljaren - som genom leasingavtal leasat ut flygplanet - har vid bedömningen av rätten till värdeminskningsavdrag inte ansetts vara ägare till flygplanet. Skatterättsnämndens förhandsbesked har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 10/04.
Länk till referatet

Förhandsbeskedet överklagades av både sökanden och Skatteverket. Sökanden yrkade i första hand att ersättningen vid avyttringen av flygplanet inte skulle tas upp som intäkt och att som en följd härav avdrag för utgiften vid anskaffningen inte skulle medges. I andra hand yrkade sökanden att förhandsbeskedet skulle fastställas.
 
Skatteverket yrkade i första hand att ersättningen och utgiften inte skulle tas med vid beräkningen av det skattemässiga resultatet och i andra hand att ersättningen och utgiften behandlas som poster vid en kapitalvinstberäkning.
 
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen.
 
Regeringsrätten anför följande skäl för sitt avgörande:
 
"Skatterättsnämndens förhandsbesked avser 2004-2007 års taxeringar. Beskedet grundas på de av bolaget lämnade förutsättningarna. En av förutsättningarna är att överklaganden från bolagets sida rörande 1998-2002 års taxeringar inte kommer att leda till ändrade taxeringsbeslut och att - när det gäller rätten till värdeminskningsavdrag - (bolaget) vid dessa taxeringar inte kommer att godtas som ägare av flygplanet. Samtidigt förutsätts att vid en kommande avyttring av flygplanet såväl (bolaget) som förvärvaren kommer att utgå från att (bolaget) äger planet.
 
Nämnden har vid prövningen av ansökningen haft tillgång till skattemyndighetens omprövningsbeslut avseende 1998 och 2001 års taxeringar och till länsrättens domar med anledning av bolagets överklaganden av dessa beslut. Av besluten och domarna framgår att ett stort antal avtal träffats i december 1997 som berör (bolaget) och andra intressenter i flygplansaffären och att nya avtal ingåtts i december 2000. Nämnden har ansetts sig kunna besvara bolagets frågor utan att ha tillgång till avtalen; nämnden har dock i motiveringen till beskedet sagt sig inte ha prövat rätten till avdrag för (bolagets) eventuella underskott.
 
Regeringsrätten gör följande bedömning. En prövning av skatteeffekterna vid en avyttring måste grundas på en analys av innehållet i relevanta avtal och göras med beaktande av hur dessa bedömts vid de löpande taxeringarna under innehavstiden. Det står därmed klart att nämnden meddelat sitt förhandsbesked på ett otillräckligt underlag. Beskedet skall därför undanröjas."