Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Underprisöverlåtelse med förlust inom intressegemenskap.

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2283-05
Avdrag för kapitalförlust vid koncernintern överlåtelse av kapitaltillgång till underpris utan att detta är affärsmässigt motiverat medges till den del förlusten är verklig.

Taxeringsår 2005 - 2007
 
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Efter en utförlig genomgång av aktuella förarbeten kom domstolen fram till följande.
 
"Enligt Regeringsrättens mening kan begreppet kapitalförlust i 25 kap. 8 § 2 IL inte ges en annan innebörd än i andra bestämmelser i IL (jfr 2 kap. 1 § och 25 kap. 3 §). Med tillämpning av det synsätt som redovisats i prop. 1999/2000:2 (del 2 s. 298) skall därför kapitalförlusten enligt 25 kap. 8 § bestämmas med utgångspunkt i att den i målet aktuella fastigheten avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Med "ersättning" i paragrafens andra punkt kan inte gärna avses annat än samma ersättning, dvs. ett belopp motsvarande marknadsvärdet."