Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Ackumulerad inkomst vid avveckling av näringsverksamhet

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2223-05
Fördelningstiden för ackumulerad inkomst vid avveckling av näringsverksamhet ska vara det antal år som inkomsten hänför sig till
 
2003 års taxering
 
Vid avveckling av näringsverksamheten bestod inkomsten av återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder. H yrkade att fördelningstiden för ackumulerad inkomst skulle vara 10 år eftersom verksamheten hade bedrivits så länge. Skatteverket hävdade att eftersom inkomsten bestod i återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder skulle fördelningstiden vara det antal år som man hade gjort avsättning till dessa fonder.
 
H överklagade till Länsrätten som avslog överklagandet med följande motivering.
 
Enligt 66 kap. 5 § IL skall vid beräkning av skatten på nettobeloppet av en ackumulerad inkomst nettobeloppet delas upp i så många lika stora belopp som motsvarar antal år som inkomsten hänför sig till (årsbelopp), dock högst tio.
 
I förarbetena (prop. 1993/94:50 s. 323) sägs att en minskning av expansionsmedel skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. En sådan intäkt av detta slag som beror på att verksamheten har upphört bör få räknas som ackumulerad inkomst om expansionsmedlen hänför sig till minst två år. Intäkt av näringsverksamhet som härrör från återföring av periodiseringsfonder på grund av bl. a. att näringsverksamheten upphört bör få räknas som ackumulerad inkomst om de återförda avdragen för avsättningar hänför sig till minst två år.
 
Av utredningen i målet framgår att avsättning gjorts till periodiseringsfonder vid 1995 - 1999 års taxeringar. Enligt reglerna i 30 kap. IL skulle dessa fonder återföras senast vid 2001 - 2005 års taxeringar, dvs. sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår då avdrag gjordes. Återföringar har gjorts vid 2001 och 2002 års taxeringar. Vid 2003 års taxering skulle enligt reglerna i IL 1997 års avsättning återföras. Dessutom skulle de två kvarvarande fonderna återföras eftersom verksamheten upphörde. Den återförda expansionsfonden hänför sig till avsättningar som gjorts vid 1997, 1998 och 1999 års taxeringar.
 
Vid beräkning av skatten på den ackumulerade inkomsten skall inkomsten fördelas på det antal år som inkomsten hänför sig till. Skatteverket har fördelat återföringen av periodiseringsfonderna och expansionsfonden på tre år. Länsrätten finner inte grund för att fördela inkomsten på annat sätt.
 
H överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten.
 
Kommentar:
Domen överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och kommer inte att överklagas.