Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Pågående arbeten på löpande räkning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-08

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2132-05 och 3808-05
Fråga om en skattskyldig på balansdagen kan underlåta att ta upp värdet av nedlagda kostnader avseende pågående arbeten på löpande räkning vid beskattningen.

Förhandsbesked angående inkomstskatt
 
En skattskyldig har vid taxeringen tagit upp intäkterna av pågående arbeten i enlighet med redovisningen. Intäkterna har redovisats i takt med faktureringen och utgifterna har kostnadsförts i takt med att de uppstått. Värdet av ofakturerade arbeten har inte redovisats som en tillgång i bokslutet.
 
Fråga i målen var om en skattskyldig på balansdagen med tillämpning av reglerna i 17 kap. 23 § och 26 § IL kan underlåta att ta upp värdet av nedlagda kostnader avseende pågående arbeten på löpande räkning vid beskattningen?
 
Skatterättsnämnden meddelade i förhandsbesked den 11 mars respektive den 2 juni 2005 att värdet av pågående arbeten på löpande räkning inte behöver tas upp som tillgång vid beskattningen. 
 
Förhandsbeskeden överklagades till Regeringsrätten. Den skattskyldige yrkade på att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. Skatteverket yrkade att värdet av nedlagda kostnader hänförliga till ofakturerade pågående arbeten på löpande räkning skulle tas upp och värderas enligt 4 kap. 9 § Årsredovisningslagen.
 
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
Regeringsrätten anförde följande skäl för sitt avgörande:
 
"Enligt 14 kap. 2 § IL skall resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen skall inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. Särskilda föreskrifter finns, när det gäller beskattning av pågående arbeten, i 17 kap. 23-32 §§ IL. Av 23 § framgår att den redovisning av pågående arbeten som gjorts i räkenskaperna skall följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i bl.a. 26 §. Enligt 26 § gäller att värdet av pågående arbeten på löpande räkning inte behöver tas upp som tillgång. I stället skall under beskattningsåret fakturerade belopp tas upp som intäkt."
 
Regeringsrätten konstaterade att inkomstskattelagens regler innebär att endast det belopp som fakturerats under beskattningsåret behöver tas upp vid beskattningen.
 
Därefter konstaterade Regeringsrätten att "Vid sådant förhållande saknas anledning att gå in på frågan om vad god redovisningssed kräver."
 
Kommentar:
Innebörden av domarna är att reglerna i 17 kap. 23 och 26 §§ IL är formellt kopplade till vad som redovisats i resultat- och balansräkning vid bokslutet så länge redovisningen inte ger ett lägre värde än vad som är tillåtet i 26 §. Någon materiell koppling till årsredovisningslagen eller god redovisningssed föreligger inte.
 
Bestämmelserna i 17 kap. 26 § IL innebär att endast sådana arbeten som har fakturerats ska tas upp till beskattning och att värdet av pågående arbeten inte behöver tas upp som tillgång. Emellertid föreskrivs i 17 kap. 23 § IL att den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten ska följas vid beskattningen om den inte strider mot de följande bestämmelserna i detta kapitel.