Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Konsultkostnader i samband med uppköpserbjudande av ett aktiebolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-09-25

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1850-03
Ett aktiebolag ansågs ha rätt till avdrag för konsultkostnader i samband med ett erbjudande om uppköp av det
 
Taxeringsåret 2000
 
Skattemyndigheten vägrade AB X avdrag för ett belopp om 15 mnkr avseende konsultkostnader i samband med ett uppköpserbjudande.
 
AB X överklagade beslutet. Länsrätten avslog bolagets yrkande om avdrag för ifrågavarande belopp.
 
AB X överklagade länsrättens beslut.
 
Kammarrätten biföll AB X:s överklagande och angav följande domskäl.
 
"De tjänster som kostnaderna i förevarande mål avser är, såvitt bolaget kunnat visa, värdering av bolaget m.m. i samband med ett s.k. offentligt uppköpserbjudande.
 
Regeringsrätten har i dom den 16 maj 2006 i mål 705-04 funnit att ett bolag haft rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten som var hänförlig till förvärv av konsulttjänster avseende värdering av bolaget i samband med ett s.k. offentligt uppköpserbjudande. Regeringsrätten angav därvid bl.a. följande.
 
"Ett av syftena med bolagets notering på Stockholms fondbörs var att underlätta kapitalanskaffning i bolagets yrkesmässiga verksamhet. Som medlem av Stockholmsbörsen var bolaget bundet av börsens noteringsavtal. Styrelsen i bolaget var därmed skyldig att yttra sig över det offentliga uppköpserbjudandet. De kostnader som var förenade med detta yttrande har ett sådant samband med börsnoteringen att de enligt Regeringsrättens mening måste anses utgöra sådana allmänna omkostnader som utgör komponenter i priset på de skattepliktiga varor och tjänster som bolaget tillhandahåller."
 
Regeringsrättens nu nämnda avgörande gäller visserligen avdragsrätt för ingående mervärdesskatt till skillnad från förevarande mål som gäller avdragsrätten vid inkomsttaxering. Regeringsrätten synes dock anse att konsultkostnader av denna art får ses som ett naturligt utflöde av bolagets börsnotering och att det är en kostnad för bolaget och inte dess aktieägare. Kammarrätten finner mot den bakgrunden skäl att anse att i målet aktuella konsultkostnader är ett naturligt utflöde av bolagets börsnotering och därför hänförliga till avdragsgilla kostnader för bolaget för förvaltning av det egna kapitalet. Överklagandet skall således bifallas.
 
DOMSLUT
 
Kammarrätten bifaller överklagandet och medger med ändring av underinstansernas avgöranden AB X avdrag för konsultarvode med 15 000 000 kr."
 
Kommentar:
Skatteverket har i ställningstagande, s.k. styrsignal, 2005-09-12 angett att verkets uppfattning är att aktiebolag inte får dra av kostnader för analys av uppköpserbjudande riktade till bolagets aktieägare även om rådande noteringsvillkor innebär en skyldighet för styrelsen i bolaget att redovisa sin uppfattning om erbjudandet (dnr 131 488135-05/111).
131 488135-05/111

Skatteverket avser att överklaga domen och yrka att avdrag för här aktuellt konsultarvode ska vägras. Jfr Kammarrättens i Stockholm dom 2006-10-05 i vilken ett annat aktiebolag vägrades avdrag för konsultkostnader i samband med ett uppköpserbjudande (återges separat).