Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförlust vid försäljning av kapitalförsäkring

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-10-27

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
1778-06
Vid försäljning av kapitalförsäkring är KR:s bedömning att tidigare gjorda uttag ska reducera anskaffningsutgiften med nominella belopp.
 
Inkomsttaxering 2004
 
A hade i sin inkomstdeklaration yrkat avdrag för kapitalförlust hänförlig till försäljning av en kapitalförsäkring (Kapitalspar). Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet hade han reducerat anskaffningsutgiften med de belopp med vilka uttag ur försäkringen tidigare hade gjorts.
 
Skatteverket beslutade att reducera förlusten på så sätt att tidigare gjorda uttag endast reducerade anskaffningsutgiften i förhållande till uttagets värde av försäkringen som helhet vid tidpunkten för uttaget.
 
A överklagade beslutet till LR. LR avslog A:s överklagande med motiveringen bl.a. att Skatteverkets beräkningsmodell har stöd i litteraturen och att stöd för att göra någon annan bedömning inte har framkommit.
 
A överklagade till KR i Jönköping.
 
KR anförde bl.a. följande. RR har i dom (RÅ 2003 ref. 1) fastslagit att en avyttring av en kapitalförsäkring mellan två privatpersoner ska behandlas enligt bestämmelserna för inkomst av kapital och att kapitalvinst eller kapitalförlust därvid ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen och den avyttrade tillgången minskad med avgiften för avyttringen och omkostnadsbeloppet. I domen uttalas också att premier som överlåtaren har betalat ska ingå i omkostnadsbeloppet. Återköp av kapitalförsäkring regleras särskilt i 8 kap. 14 § IL. Av nämnda stadgande framgår att ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring är skattefri. Ett återköp utlöser således inte kapitalvinstbeskattning och faller således utanför tillämpningen av bestämmelserna i inkomstslaget kapital. Med hänsyn till det nu anförda kan återköpet inte ses som en sådan transaktion på vilken IL:s regler om kapitalvinst ska tillämpas. Grund för att beräkna eller fastställa ett omkostnadsbelopp vid sådant återköp saknas således. I förevarande fall sker en skattepliktig avyttring först när A säljer kapitalförsäkringen. I anskaffningsutgiften för kapitalförsäkring ska ingå premiebetalning (se RÅ 2003 ref. 1). Då viss del av premiebetalningen förbrukats genom en skattefri transaktion bör anskaffningsvärdet vid avyttringstillfället — i avsaknad av närmare reglering härom — reduceras med erhållet skattefritt belopp.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat domen till RR och begärt prövningstillstånd. Skatteverkets uppfattningen är att omkostnadsbeloppet ska reduceras med samma andel som uttaget utgjorde i förhållande till försäkringens värde vid uttaget.