Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Beskattningstidpunkt när personaloptioner ersätts med tjänstepensionsförsäkring

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-25

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
1676-06
En anställd har erbjudits återlämna personaloptioner mot att ett belopp motsvarande värdet av optionerna sätts in i en tjänstepensionsförsäkring avseende honom. Den anställde ska beskattas först när utbetalningen av tjänstepensionen sker.
 
Taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 17 februari 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten förklarar att omvandlingen från optioner till tjänstepensionsförsäkring utlöser beskattning. Verket anför bl.a. följande. Skatterättsnämnden har valt att göra en mycket restriktiv tolkning av begreppet överlåtelse. Utifrån utformningen av lagtexten borde det finnas möjlighet att göra en avsevärt extensivare tolkning. Formuleringen i förarbetena står inte i motsatsförhållande till detta (prop. 1997/98:133 s. 32). Eftersom det inte är fråga om en återgång av det ursprungligen ingångna avtalet utan om en ren stängning av optionsavtalet genom kontantavräkning skall "konverteringen" behandlas som en överlåtelse och därmed utlösa beskattning. Skatterättsnämndens tolkning innebär att det kommer att vara möjligt för en innehavare av personaloptioner att utan några som helst skattekonsekvenser i princip hur många gånger som helst växla fram och tillbaka mellan ett personaloptionsinnehav och en tjänstepensionsrätt. Denna effekt, som innebär att man vid ett stort antal upprepade tillfällen kan säkra uppnådda värdestegringar utan någon form av beskattning, kan rimligen inte ha varit avsedd.
 
X bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Uttalandena i förarbetena visar att det inte kan finnas någon avsikt att beskatta någon form av nuvärde av framtida utbetalningar av en tjänstepensionsförsäkring som den anställde erhåller i stället för en indragen personaloptionsförmån. Det är fråga om en indragning av en löneförmån som ännu inte blivit tillgänglig för lyftning. Den framtida villkorade personaloptionsförmånen ersätts med en annan framtida löneförmån i form av utbetalningar av tjänstepensionsbelopp. För dessa gäller en klar beskattningstidpunkt, dvs. när medlen utbetalas och blir tillgängliga för den anställde. Denna växling av en framtida löneförmån bör behandlas på samma sätt som när exempelvis en bonusersättning som ännu inte blivit tillgänglig för lyftning byts mot en rätt att i framtiden erhålla en annan löneförmån, t.ex. pension (se bl.a. RÅ 2000 ref. 4 och RÅ 2002 ref. 83).
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör såvitt avser fråga 1-3 samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
Vad gäller fråga 4 konstaterar Regeringsrätten att det från sökandens sida endast lämnats vaga och knapphändiga uppgifter om det alternativ som innebär att arbetsgivaren ensidigt beslutar om indragning av personaloptionerna. I ett sådant fall står sökanden inte heller i någon valsituation och kan inte anses vara i behov av något förhandsbesked. Frågan borde därför inte ha besvarats av Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked såvitt avser fråga 1-3.
 
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet såvitt avser fråga 4 och avvisar ansökningen i den delen."