Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättning/Försäkringstjänst

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-05

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
1619-05
Ett samarbete mellan ett bilföretag och ett försäkringsbolag om tillhandahållande av s.k. märkesförsäkring i samband med försäljning av bilar har ansetts vara omsättning av en tillhandhållen tjänst.

Redovisningsperioderna juni 2004 - maj 2007
 
Skatterättnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-02-15 att ett samarbete mellan ett bilföretag och ett försäkringsbolag om att tillhandhålla s.k. märkesförsäkring i samband med försäljning av bilar inte medförde att bilföretaget ansågs tillhandahålla en försäkringstjänst. För de närmare omständigheterna i ärendet hänvisas till detta. Länk till förhandsbeskedet.

" Yrkanden M M.
 
Y AB och X AB yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att X AB inte skall anses tillhandahålla Y AB en tjänst med anledning av innehållet i samarbetsavtalet. Bolagen anför bl.a. följande. X AB:s huvudsakliga verksamhet är att sälja motorfordon, primärt personbilar av märket Z, samt därtill hörande originalreservdelar och tillbehör. I anslutning till bilförsäljningen erbjuder X AB en märkesförsäkring till sina kunder. För att tillfredsställa kundernas behov av personbilsförsäkring har X AB ingått avtalet med Y AB. Avtalet innebär en möjlighet för X AB att utvidga och utveckla sitt affärsområde och öka intäkterna till X AB-sfären från nybilsförsäljning, reparationer och försäljning av originalreservdelar. Målsättningen med samarbetet är att försäkringen från kundernas perspektiv skall uppfattas som en "originalreservdel" till personbilen. Detta har medfört att märkesförsäkringen i vissa fall ingår i bilens pris och bl.a. är subventionerad av X AB. Avtalet måste ses som ett ömsesidigt  förpliktande samarbetsavtal som medför att varje part måste ansvara för sina åtaganden. De aktiviteter som parterna genomför i anledning av avtalet innebär att varje part bär vissa kostnader på grund av samarbetet och medför inte att något avtal om köp av marknadsföringstjänster föreligger parterna emellan. Den ersättning som tillfaller X AB med stöd av vinstdelningsklausulen kan inta anses utgör ersättning för någon utförd prestation som konstituerar omsättning enligt mervärdesskattesystemet. Samarbetsavtalet har betydande likheter med de samarbetsavtal som upprättas inom konsortium för enkla bolag. EG-domstolen uttalade i mål C-77/01 att sådan arbeten som utförs inom ramen för ett konsortium inte utgör mervärdesskattepliktig leverans eller tillhandahållande. De arbeten som utförs av ett företag för ett konsortiums räkning i enlighet med ett konsortialavtal skiljer sig i princip inte från de arbeten som ett företag utför sin egen räkning.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet. Verket anför bl.a. följande. Samarbetsavtalet innebär inte att det föreligger ett enkelt bolag  med syfte att gemensamt bedriva viss verksamhet. Avtalet innebär i stället att X AB åtar sig att tillhandahålla Y AB vissa marknadsföringstjänster. För detta utgår en ersättning. Y AB betalar till X AB en procentuell andel av de totala årliga premieintäkterna. Det finns således en direkt koppling mellan vederlaget och de tillhandahållna tjänsterna.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Enligt förhandsbeskedet innebär verksamheten med anledning av avtalet att X AB tillhandhåller Y AB en tjänst och omsättning av denna tjänst inte är undantagen från skatteplikt enligt bestämmelserna om försäkringstjänst i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) eller på annan grund.
 
Bolagen har i överklagandet endast yrkat att Regeringsrätten skall förklara att X AB inte skall anses tillhandhålla Y AB någon tjänst. I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att den "rätt till del i vinst" som X AB har enligt punkt 5 i avtalet får ses som ersättning för en av X AB tillhandhållen tjänst. Förhandsbeskedet i den aktuella delen skall därför fastställas.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats."