Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Värdeminskningsavdrag på byggnad

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-12-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1349-05
Ett bolag som övertagit en fastighet från sitt moderbolag till underpris vid en omstrukturering får inte överta moderbolagets avskrivningsplan
 
Taxeringsåret 2001
 
Ett dotterbolag, DB, har i januari 2000 förvärvat en fastighet från sitt moderbolag, MB, till dettas skattemässiga värde, vilket understiger marknadsvärdet. Skatteverket beslutade med ändring av DB:s deklaration att medge avdrag för värdeminskning på byggnad med ett lägre belopp än vad som yrkats. Beslutet motiverades med att DB inte har rätt att överta MB:s avskrivningsplan utan att en ny avskrivningsplan ska upprättas utifrån bestämmelserna i 23 § anvisningspunkt 6 kommunalskattelagen, KL.
 
DB yrkade att det skulle få ta över MB:s avskrivningsplan, eftersom koncernbidrag kan lämnas med skattemässig verkan mellan bolagen varför någon uttagsbeskattning inte har utlösts och den s.k. kontinuitetsprincipen normalt ska gälla i sådana fall.
 
Länsrätten fann att det inte finns något stöd för att DB ska överta avskrivningsplanen från MB (jfr RÅ 1993 not 717). Något skäl att jämka avskrivningsunderlaget med stöd av 23 § anvisningspunkt 6 femte stycket åttonde meningen KL ansågs inte heller föreligga. Länsrätten avslog överklagandet.
 
DB överklagade domen. Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning och ändrade därför inte den överklagade domen.
 
Kommentar:
Regler motsvarande dem i 23 § anvisningspunkt 6 KL finns numera i 19 kap. inkomstskattelagen.