Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avdrag för ingående skatt vid börsintroduktion

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-05-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
1337-04
Ett bolag har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader för nyemission av aktier och börsintroduktion eftersom kostnaderna har ansetts utgöra allmänna omkostnader i bolagets verksamhet.
 
Redovisningsperioden december 1999
 
Skatteverket beslutade att inte medge X AB (bolaget) avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader för börsintroduktion med hänvisning till bl. a. RÅ 2001 not. 70. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Länsrätten och kammarrätten avslog bolagets överklaganden. Bolaget överklagade till Regeringsrätten och angav att de aktuella kostnaderna till viss del avsåg nyemission av egna aktier. Av Regeringsrättens dom framgår följande.
 
"YRKANDEN M.M.
 
X AB (bolaget) yrkar att avdrag medges för ingående mervärdesskatt med 356 373 kr hänförlig till kostnader i samband med nyemission och med 180 913 kr hänförlig till kostnader i samband med börsintroduktion. Bolaget yrkar vidare ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 32 225 kr exklusive mervärdesskatt. Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Bolaget har yrkat avdrag för mervärdesskatt som debiterats avseende förvärv i den av bolaget bedrivna mervärdesskattepliktiga verksamheten. Avdragsrätten framgår av 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, vars innebörd skall tolkas mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 17 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Avdragssystemet har till syfte att säkerställa att den mervärdesskatt som en fullt ut mervärdesskattepliktig näringsidkare skall betala eller har betalat inom ramen för sin ekonomiska verksamhet inte till någon del belastar honom själv. Faktisk mervärdesskattekostnad skall, med få särskilt angivna undantag, endast drabba den slutliga konsumenten. Det gemensamma mervärdesskattesystemet skall följaktligen garantera en fullständig neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet under förutsättning att nämnda verksamhet är mervärdesskattepliktig. Den verksamhet som bolaget bedriver är fullt ut mervärdesskattepliktig. I förevarande fall avser de kostnader för vilka avdrag för mervärdesskatt yrkas huvudsakligen nyemissionskostnader som på grund av skattemyndighetens felaktiga rubricering i skatteärendet kommit att kallas för börsintroduktionskostnader. Regeringsrätten har numera konstaterat att avdragsrätt föreligger för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader i samband med nyemission av egna aktier. Motiv för detta är att kostnaden i fråga får anses utgöra en del i den skattskyldiges allmänna omkostnader i bedriven mervärdesskattepliktig verksamhet. Även kostnader för inregistrering på börs, kostnader och avgifter till börs och till Värdepapperscentralen (VPC) måste anses utgöra en del i bolagets allmänna omkostnader i bedriven mervärdesskattepliktig verksamhet. Det är ostridigt att de förvärvade konsulttjänsterna i den del de avser börsintroduktion och därtill knuten VPC-registrering inte har ett direkt eller omedelbart samband med bolagets utgående mervärdesskattepliktiga transaktioner. Förvärven måste dock anses ha ett sådant samband med bolagets hela verksamhet, som är fullt ut mervärdesskattepliktig, att avdrag skall medges för ingående skatt för aktuella förvärv. Noteringen vid börs och registreringen hos VPC har skett i flera syften. Ett viktigt syfte med marknadsintroduktionen var att få tillgång till kapitalmarknaden för att möjliggöra bolagets vidare kapitalförsörjning genom nyemission av egna aktier. Ytterligare en anledning för notering vid börs är att den status som följer av att vara kvalificerad för notering innebär stora fördelar vid konkurrens med andra företag på marknaden.

Börsnoteringen är en viktig kvalitetsstämpel för ett ungt dataföretag, vilken kan användas för att i marknadsföring offentligt visa upp den styrka och seriositet som stadfästs genom att bolaget är accepterat på börsen.
 
Skatteverket tillstyrker att avdrag medges för ingående skatt i samband med nyemission av egna aktier men hemställer att Regeringsrätten avslår bolagets yrkande att avdrag skall medges för ingående skatt i samband med börsintroduktion av egna aktier. Skatteverket tillstyrker att bolaget medges ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med yrkat belopp. Skatteverket anför i huvudsak följande. Med hänvisning till Regeringsrättens avgörande den 19 maj 2004 (RÅ 2004 ref. 60) skall bolaget ha rätt till avdrag för den ingående skatt som belöper på kostnaderna för nyemission. - EG-domstolen har i ett stort antal avgöranden uttalat sig om avdragsrätten för ingående skatt. Av särskilt intresse i förevarande mål är domstolens avgöranden i målen C-4/94 BLP Group plc, C-98/98 Midland Bank plc, C-408/98 Abbey National plc och C-16/00 Cibo Participations SA. Av dessa avgöranden framgår b1.a. följande. Det krävs i princip ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner för vilka rätt till avdrag föreligger, för att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt skall tillerkännas den skattskyldige (se BLP p. 19, Midland Bank p. 20, Abbey National p. 26 och Cibo p. 29). När en skattskyldig person förvärvar tjänster för att genomföra en skattefri transaktion har han inte rätt att göra avdrag för den erlagda ingående mervärdesskatten. Detta gäller även om det yttersta syftet med den skattefria transaktionen är att finansiera genomförandet av en skattepliktig transaktion (se BLP p. 28). Kostnader som saknar direkt och omedelbart samband med en eller flera utgående transaktioner kan ändå vara en del av den skattskyldiges allmänna omkostnader. Sådana utgifter har då ett direkt och omedelbart samband med den skattskyldiga personens hela ekonomiska verksamhet (se BLP p. 25, Midland Bank p. 31, Abbey National p. 35-36 och Cibo p. 32-33). Rätten till avdrag avgörs då utifrån förhållandena i hela verksamheten eller i en klart avgränsad del av den. - Det står klart att de förvärv som bolaget gjort i samband med börsintroduktion av den egna aktien saknar direkt och omedelbart samband med en eller flera specifika utgående transaktioner som bolaget genomför. För att bestämma bolagets rätt till avdrag för ingående skatt måste man därför avgöra om utgifterna för förvärven utgör allmänna omkostnader i bolagets ekonomiska verksamhet. Det direkta resultat som uppnås genom en nyemission av aktier är att det emitterande bolaget tillförs kapital för att finansiera sin verksamhet, på samma sätt som vid upptagande av ett lån. Kostnader för nyemission får därigenom anses ha ett direkt och omedelbart samband med hela bolagets verksamhet. Med kostnader hänförliga till börsintroduktion av aktier förhåller det sig emellertid annorlunda. En fondbörs är en marknadsplats för aktier och andra värdepapper. Det direkta resultatet som uppnås genom en börsintroduktion är att en ökad handel i bolagets aktier på andrahandsmarknaden möjliggörs och främjas. Handeln i bolagets aktier utförs av andra än bolaget, nämligen av dess ägare. De transaktioner avseende bolagets aktier som genomförs på andrahandsmarknaden är inte heller föremål för mervärdesbeskattning. Antingen är transaktionerna undantagna från skatteplikt (se EG-domstolens avgörande i mål C-77/0l EDM p. 59) eller sådana att de faller utanför ML:s och direktivets tillämpningsområde (se EDM p. 62). - De utgifter som bolaget har för börsintroduktionen saknar ett sådant direkt och omedelbart samband med bolagets ekonomiska verksamhet som krävs för att de i avdragshänseende skall anses utgöra allmänna omkostnader. Den direkta nyttan av förvärven konsumeras nämligen utanför bolagets verksamhet, vid transaktioner som genomförs av bolagets ägare och som bolaget inte tar någon del i. Rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till sådana förvärv föreligger alltså inte. Det spelar då ingen roll att ett av de möjliga syftena med börsintroduktionen kan vara att underlätta bolagets kapitalförsörjning.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.
 
Nämnda bestämmelse skall tolkas mot bakgrund av artikel 17.2 i sjätte mervärdesskattedirektivet. Av artikeln framgår bl.a. att en skattskyldig person har rätt att från den mervärdesskatt han är skyldig att betala dra av mervärdesskatt som avser varor och tjänster som tillhandahållits honom, i den mån varorna och tjänsterna används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner.
 
Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2004 ref. 60 funnit att avdragsrätt föreligger för ingående skatt på ett bolags förvärv av tjänster i samband med utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier, under förutsättning att skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. Omständigheterna i förevarande mål avseende bolagets nyemission är i allt väsentligt likartade de som förelåg i rättsfallet. Bolagets yrkande om avdrag för ingående skatt i samband med nyemission av egna aktier skall därför medges.
 
En ytterligare fråga i målet är om bolaget har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som avser tjänster som tillhandahållits bolaget i samband med börsintroduktionen. Avdragsrätt föreligger om dessa tjänster kan anses använda för bolagets skattepliktiga transaktioner.
 
EG-domstolen har uttalat att syftet med mervärdesskattens avdragssystem är att säkerställa att den mervärdesskatt som en näringsidkare skall betala eller har betalat inom ramen för all sin ekonomiska verksamhet inte till någon del skall belasta honom själv. Det gemensamma mervärdesskattesystemet garanterar följaktligen en fullständig neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet oavsett vilka syften och resultat som eftersträvas med verksamheten, på villkor att denna, i princip, är underkastad mervärdesskatt (se bl.a. mål C-465/03 Kretztechnik AG p. 34).
 
Ingående mervärdesskatt är avdragsgill om de ingående transaktionerna har ett direkt och omedelbart samband med sådana utgående transaktioner som medför avdragsrätt. Avdragsrätten förutsätter således att kostnaderna för förvärven utgör en del av de kostnadskomponenter som ingår i priset för utgående skattepliktiga transaktioner (Kretztechnik p. 35). Även om det inte finns något sådant direkt och omedelbart samband mellan ingående och utgående transaktioner, kan kostnaderna för förvärv emellertid utgöra sådana allmänna omkostnader i verksamheten som har ett direkt och omedelbart samband med den skattskyldiges hela verksamhet. Även sådana allmänna omkostnader anses utgöra en del av kostnadskomponenterna för ett företags produktion, och kan därför medföra avdragsrätt (jfr bl.a. Cibo p. 32-33).
 
Av EG-domstolens praxis följer att kostnader för transaktioner som syftar till att förstärka ett företags kapital till förmån för dess ekonomiska verksamhet kan hänföras till företagets allmänna omkostnader (Kretztechnik p. 36). Sålunda har i Kretztechnikmålet avdragsrätt ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt som ett medicinteknikföretag erlagt vid förvärv av tjänster i samband med en företagen nyemission och börsintroduktion. På motsvarande sätt har Regeringsrätten i det tidigare nämnda rättsfallet, RÅ 2004 ref. 60, funnit att en skattskyldig har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende tjänster som förvärvats i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev och vid nyemission av egna aktier.
 
I förevarande fall är ett av syftena med bolagets börsintroduktion att i samband med nyemissionen av egna aktier underlätta kapitalanskaffningen i bolagets yrkesmässiga verksamhet, vilken i sin helhet avser omsättning av skattepliktiga varor och tjänster. Även i övrigt får börsintroduktionen, på sätt bolaget anfört, anses vara av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet. De kostnader bolaget haft får börsintroduktionen måste därför anses utgöra sådana allmänna omkostnader som utgör komponenter i priset på de skattepliktiga varor och tjänster som bolaget tillhandahåller. Bolaget har således rätt att dra av den ingående mervärdesskatt som belöper på kostnaderna för börsintroduktionen.
 
Bolaget har vunnit bifall till sina yrkanden i målet i Regeringsrätten och har därför enligt 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål och skatt, m.m. rätt till ersättning för bl.a. biträde som skäligen behövts för att ta till vara dess rätt. Ersättning bör utgå med yrkat belopp.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten förklarar, med ändring av underinstansernas avgöranden, att X AB har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader för nyemission av aktier och börsintroduktion med 356 373 kr respektive 180 913 kr för redovisningsperioden december 1999.
 
Regeringsrätten beviljar X AB ersättning av allmänna medel for bolagets kostnader i Regeringsrätten med 32 225 kr."