Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skalbolagsbeskattning och ventilen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-16

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
125-06
Den s.k. ventilen i25 akap. 12 § IL är tillämplig i fall där ett företag överlåter ett dotterföretag till ett systerföretag
 
2005 till 2008 års taxering
 
Målet, som är ett förhandsbesked, har tidigare inte redovisats i Skatteverkets sammanställning av rättsfall. Därför redovisas först ett sammandrag av Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 16 december 2005 i relevanta delar.
 
Sökandebolagen ingår i B-koncernen med B AB som moderbolag. De avser att överlåta sina aktier i ett antal helägda dotterbolag till andra bolag inom koncernen. Överlåtelserna ska ske dels till bolag som överlåtande bolag äger direkt eller indirekt, dels till överlåtande bolags moderbolag eller till systerbolag till moderbolaget. De bolag som ska överlåtas är skalbolag enligt 25 a kap. 9 § andra stycket IL. Med anledning av dessa omstruktureringar ställdes bl.a. följande fråga.
 
Ett moderbolag överlåter ett dotterbolag som är ett skalbolag till ett bolag som är systerbolag till det överlåtande bolagets moderbolag. Är den s.k. ventilen i 25 a kap. 12 § IL tillämplig?
 
Skatterättsnämnden ansåg att nämnda ventil var tillämplig.
 
Nämnden gjorde följande bedömning.
 
Om en avyttring inte leder till att ett väsentligt inflytande i bolaget går över till någon annan ska enligt den aktualiserade bestämmelsen skalbolagsbeskattning ske bara om det föreligger särskilda omständigheter.
 
I RÅ 2003 ref. 68 prövades motsvarande bestämmelse avseende fysiska personers avyttringar av andelar i skalbolag i 49 a kap. 12 § andra stycket IL. Regeringsrätten fann att den bestämmelsen var tillämplig vid en intern aktieöverlåtelse eftersom den skattskyldige som yttersta ägare även i fortsättningen skulle ha kvar det bestämmande inflytandet över det avyttrade bolaget.
 
Motsvarande synsätt gör sig gällande när som i förevarande fall det bestämmande inflytandet över det överlåtna bolaget finns högre upp i koncernen än hos överlåtande bolag. Med hänsyn härtill och till att en sådan uppfattning kan förenas med lydelsen av den nu aktuella bestämmelsen får den omfrågade överlåtelsen anses falla inom tillämpningsområdet för bestämmelsen.
 
Frågan blir då om det föreligger sådana omständigheter som bör medföra att skalbolagsbeskattning ska ske.
 
Såsom Skatteverket anfört kan det i vissa fall vid interna aktieöverlåtelser - beroende på prissättning och möjligheter till vidareöverlåtelser utanför koncernen - uppkomma situationer då en utebliven skalbolagsbeskattning av den interna aktieöverlåtelsen ger förutsättning för att i ett senare skede överlåta bolaget ifråga med obeskattade vinstmedel utan att skalbolagsbeskattning skulle kunna ske.
 
Motsvarande situation aktualiserades i det ovannämnda rättsfallet. Regeringsrättens bedömning att några särskilda omständigheter inte förelåg i det fallet gjordes bl.a. mot bakgrund av den där lämnade förutsättningen att bolaget, som avsågs med avyttringen av aktierna, skulle betala skatten med anledning av den kommande inkomsttaxeringen avseende överlåtelseåret.
 
I fråga om överlåtelserna har sökandebolagen uppgivit bl.a. följande. Det finns inte några planer på att aktierna i överlåtna bolag ska vidareöverlåtas till externa förvärvare men det kan inte uteslutas att så kan komma att ske. Eventuella vidareöverlåtelser kommer att ske först efter utgången av det beskattningsår under vilket de koncerninterna överlåtelserna sker. Före vidareöverlåtelse kommer överlåtet bolag att ha betalat den inkomstskatt på löpande vinst som då har förfallit till betalning. Nämnden utgår från att sökandebolagen därmed avsett att ge som förutsättning att i det enskilda fallet kommer någon vidareöverlåtelse inte att ske innan den inkomstskatt som belöper på överlåtelseåret och tidigare beskattningsår har betalts av överlåtet bolag.
 
Med hänsyn till det anförda anser nämnden att det inte föreligger särskilda omständigheter som ska medföra skalbolagsbeskattning.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i den del som överklagats.
 
Kommentar:
I förhandsbeskedet ställdes en mängd frågor men det var endast den som ovan refererats som Skatteverket överklagade. Anledningen till överklagandet i just den transaktionen var att Skatteverket ansåg att, trots att koncernmodern hela tiden haft ett väsentligt inflytande över det sålda bolaget, även ett väsentligt inflytande har övergått från säljare till köpare. Säljaren hade tidigare ett väsentligt inflytande över det sålda bolaget och detta inflytande har genom transaktionen övergått till det köpande systerbolaget. Verket ansåg i stället att ventilen i 25 a kap. 13 § IL skulle vara tillämplig på transaktionen. Motsvarande uppfattning har även framförts i Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering. Detta kommer nu att korrigeras till 2007 års upplaga med anledning av Regeringsrättens avgörande.