Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Fusionsspärr och fråga om avyttring i samband med fusion

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-12-04

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Fusionsspärr har inte ansetts inträda då ett svenskt dotterbolag, som ett led i bildandet av ett europabolag, fusioneras in i sitt isländska moderbolag som har en filial i Sverige. Andel i kommanditbolag har inte ansetts avyttrad i samband med fusionen.
 
Inkomsttaxering 2007 — 2009

Ett isländskt företag (motsvarande svenskt aktiebolag) bedriver viss verksamhet i bl.a. Sverige genom en filial och dotterbolag. Koncernen avser att omstrukturera sin verksamhet i syfte att bilda ett europabolag med säte på Island. Med anledning härav skall det svenska dotterbolaget (AB) fusioneras med det isländska moderbolaget på sätt som uppfyller villkoren för kvalificerad fusion enligt 37 kap. IL.

Det svenska dotterbolaget har ett underskott som är föremål för avdragsbegränsning såväl enligt de allmänna reglerna i 40 kap. 18 § IL om koncernbidragsspärr som enligt de särskilda reglerna för fusion i 37 kap. 24 § IL. Begränsningarna upphör först vid utgången av år 2007. I det isländska moderbolagets filial finns ett underskott som är föremål för koncernbidragsspärr.

Mot bakgrund härav frågas (fråga 1) om fusionen medför att en ny spärrtid kommer att gälla för underskotten enligt reglerna i 37 kap. 24 § IL. Vidare frågas (fråga 2) om en andel i ett kommanditbolag som det svenska dotterbolaget äger skall anses avyttrad genom fusionen.

"Nämnden gör följande bedömning.
 
Fråga 1
 
Enligt 37 kap. 24 § första stycket IL skall det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen genomfördes dra av underskott hos företaget som kvarstår från beskattningsår före det beskattningsår då fusionen genomfördes, samt underskott hos det överlåtande företaget som kvarstår från beskattningsår före det sista beskattningsåret.

Vidare framgår av 25 § första stycket att bestämmelsen i 24 § inte gäller om koncernbidrag hade kunnat lämnas med avdragsrätt mellan det överlåtande och det övertagande företaget — såvitt avser det övertagande företaget — under beskattningsåret före det beskattningsår för den sedan tidigare bedrivna näringsverksamheten då fusionen genomförs och — såvitt avser det överlåtande företaget — under beskattningsåret före det sista beskattningsåret.

Enligt 25 § andra stycket skall dock, såvitt nu är ifråga, om det för något av företagen gällde en koncernbidragsspärr enligt 40 kap. 18 § IL det övertagande företaget dra av sådant underskott som avses i 24 § först när begränsningen skulle ha upphört om fusionen inte hade genomförts.

En första fråga i förevarande fall är om rätt till avdrag för koncernbidrag enligt 35 kap. IL föreligger mellan företagen för beskattningsåret 2006. Eftersom det isländska moderbolaget hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och enligt förutsättningarna motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i kapitlet skall det med stöd av2 a§ behandlas som ett svenskt företag vid tillämpningen av bestämmelserna i kapitlet. Det isländska moderbolaget är vidare skattskyldigt för koncernbidrag som dess svenska filial mottar från det svenska dotterbolaget.
 
Med hänsyn härtill och då övriga villkor för rätt till avdrag för koncernbidrag mellan företagen förutsatts föreligga är villkoret i 37 kap. 25 § första stycket IL uppfyllt. Det betyder att någon spärrtid enligt 24 § första stycket inte skall gälla för det aktuella underskotten till följd av den planerade fusionen.

 
Fråga 2
 
I 37 kap. 17 och 18 §§ IL finns huvudregler för beskattningen vid en kvalificerad fusion. Enligt 17 § första stycket, som tar sikte på själva överlåtelsen av tillgångar och skulder, skall överlåtande företag inte ta upp vare sig någon inkomst eller dra av någon utgift på grund av fusionen. Istället inträder enligt 18 § första stycket det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.
 
Med anledning härav aktualiseras inte en tillämpning av bestämmelserna i 50 kap. IL."
 
Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med skatteverkets uppfattning och överklagas inte.