Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Marknadsföring av aktieindexobligationer; omsättningsland

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-11-06

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Marknadsföring och kundrekrytering avseende aktieindexobligationer är sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML
 
Redovisningsperioder under tiden juli 2006 — juni 2009
 
Sökandebolaget marknadsför och rekryterar kunder till aktieindexobligationer som emitteras av en brittisk bank. Bolaget förmedlar inte obligationerna. Försäljningen till svenska kunder administreras i stället av en svensk fondkommissionär. Bolaget uppbär ersättning för sina tjänster från den brittiska banken. Bolaget har ställt följande fråga till Skatterättsnämnden.
 
Omfattas de marknadsförings- och kundförmedlingstjänster som bolaget tillhandahåller enligt avtalet av tillämpningsområdet för 5 kap. 7 § ML och anses de i så fall omsatta utom landet?
 
"Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
De tjänster som bolaget tillhandahåller Banken enligt avtalet är att hänföra till sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Under den i fjärde stycket i motiveringen angivna förutsättningen skall tjänsterna anses omsatta utomlands.
 
MOTIVERING
 
Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket 1 ML skall vissa i bestämmelsens andra stycke uppräknade tjänster anses omsatta utomlands om tjänsterna tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där. I sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 9.
 
Fråga i ärendet är i första hand om de tjänster som bolaget enligt avtalet tillhandahåller Banken i Storbritannien utgör sådana tjänster som omfattas av uppräkningen i 5 kap. 7 § andra stycket ML.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Vid bedömningen utgår nämnden från, såvitt avser Banken, att förutsättningarna i den inledningsvis nämnda bestämmelsen är uppfyllda.
 
Bland de tjänster som uppräknas i 7 § andra stycket  finns reklamtjänster (p. 2). Begreppet reklam innebär till sin natur spridande av meddelande som är avsett att informera konsumenter om förekomsten av och kvaliteten hos en vara eller tjänst i akt och mening av öka avsättningen av varan eller tjänsten. De tjänster som bolaget enligt avtalet tillhandahåller Banken har i allt väsentligt till syfte att sprida kännedom om och bidra till försäljningen av dess aktuella aktieindexobligationer. Tjänsterna utgör därför sådana reklamtjänster som avses i 7 § andra stycket 2. Under den i föregående stycke angivna förutsättningen skall tjänsterna därför i enlighet med bestämmelsen i 7 § tredje stycket 1 anses omsatta utomlands."

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.