Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Organisationstidskrift

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-11-10

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Publikationen utgör en sådan organisationstidskrift som är undantagen från skatteplikt
 
Redovisningsperioder under tiden september 2006 till augusti 2009
 
Ett förbund har inkommit med fråga om deras tidskrift är en sådan organisationstidskrift som omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 14 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Publikationen är en sådan organisationstidskrift som avses i 3 kap. 14 § ML.

 
MOTIVERING
 
Enligt 3 kap. 14 § ML undantas från skatteplikt omsättning av periodiska organisationstidskrifter. Med en organisationstidskrift förstås en publikation som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning och som, såvitt nu är i fråga, väsentligen framstår som ett organ för en sammanslutning med det huvudsakliga syftet att verka för ett nykterhetsfrämjande ändamål. Enligt 16 § nämnda kapitel anses en publikation som periodisk endast om den enligt utgivningsplanen kommer ut med normalt minst fyra nummer om året.
 
Publikationen uppges vara en socialpolitisk tidskrift med inriktning på frågor rörande i första hand narkotika och beroendeframkallande läkemedel, såväl i svenskt som internationellt perspektiv. Fråga i ärendet är om publikationen utgör en sådan organisationstidskrift som avses i 3 kap. 14 § ML.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Ett undantag från skatteplikt för periodisk publikation som väsentligen framstår som organ med huvudsakligt ändamål att verka för bl.a. nykterhetsfrämjande ändamål infördes redan den 1 januari 1961 i dåvarande förordningen den 1 december 1959 (nr 507) om allmän varuskatt (SFS 1960 nr 706). En motsvarande bestämmelse infördes senare också i mervärdesskattelagstiftningen.
 
Förbundet har enligt de i ärendet ingivna stadgarna som huvuduppgift att bekämpa missbruk och beroende av narkotika, läkemedel och alkohol. Att verka för att minska missbruk och beroende av alkohol är naturligtvis enligt normalt språkbruk ett sådant nykterhetsfrämjande ändamål som berättigar till skattefrihet. Vid bestämmelsernas tillkomst, då annat drogmissbruk inte på samma sätt som i dag uppfattades som ett stort allmänt samhällsproblem, får det också antas ha varit organisationer som bekämpade alkoholmissbruket som lagstiftaren närmast hade för ögonen. Det kan emellertid inte antas ha varit avsett att tillämpningen skulle låsas fast vid de specifika förhållanden som då gällde. Om en organisation verkar för att minska missbruk och beroende av andra droger och beroendeframkallande medel, vilket är fallet i förevarande ärende, är denna verksamhet till sin karaktär en så närbesläktad ideell verksamhet att även den får anses främja ett ändamål som faller inom ramen för vad som kan betecknas som ett nykterhetsfrämjande ändamål i förevarande hänseende och medföra rätt till skattefrihet. 
 
Då publikationen utkommer med fyra nummer per år och således är periodisk och då den också väsentligen framstår som ett organ för förbundet skall mot bakgrund av det ovan anförda omsättning av publikationen undantas från skatteplikt."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets bedömning, har inte överklagats.