Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Näringsbetingade andelar — utredningsregeln

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-11-24

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Aktier i företag vars produkter de aktieägande bolagen enligt s.k. franchiseavtal bedriver butiksförsäljning av har ansetts vara näringsbetingade andelar enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket punkt 3 IL.
 
Taxeringsår 2007-2010
 
Den fysiske personen A innehar samtliga aktier i de tre aktiebolagen X, Y och Z. Bolagen innehar aktier i det börsnoterade bolaget F. Inget av innehaven, som utgör kapitaltillgångar hos bolagen, uppgår till 10 % av röstetalet för samtliga aktier i F.
 
X och Y bedriver som franchisetagare butiksförsäljning av F:s produkter. Enligt det franchiseavtal som upprättats ska samtliga varor i F-sortimentet levereras av F eller av F godkänd leverantör. Vidare åtar sig X och Y att

- marknadsföra och sälja F-sortimentet under varumärket F
- ha enhetlighet vad avser butiksinredning och framtoning
- under avtalstiden inte främja annans utveckling, tillverkning eller försäljning av varor eller tjänster som konkurrerar med F:s verksamhet vilket innebär att man under avtalstiden inte får saluföra andra produkter eller tjänster än F:s
- inte bedriva annan verksamhet
- vara bunden att använda av F bestämt administrativt system
- bolagens räkenskapsår ska sammanfalla med F:s räkenskapsår
- till F erlägga en inträdesavgift, en löpande avgift samt en marknadsföringsavgift.

Enligt X och Y har aktierna i F förvärvats på grund av franchiseförhållandet.
 
Z, som inte har ingått något franchiseavtal med F, bedriver sedan några år tillbaka endast förvaltning av värdepapper. Bolaget äger en mindre post i F som förvärvats från X.
 
Bolagen ansökte om svar på bl.a. följande frågor:
 

1. Utgör de aktier i F som ägs av X och Y näringsbetingade andelar i den mening som avses i 24 kap. 14 § första stycket punkt 3 inkomstskattelagen (1999:1229),IL?
 

2. Samma fråga beträffande Z:s innehav i F.
    
Skatterättsnämnden lämnade följande
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Sökandebolagens innehav av aktier i F utgör näringsbetingade andelar."
 
MOTIVERING
 
"Nämnden gör följande bedömning.

För att utredningsregeln skall vara tillämplig krävs att innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Mot bakgrund av vad som upplysts om de affärsmässiga relationerna mellan X, Y och F samt den ekonomiska betydelsen av deras samarbete finner nämnden att såväl X:s som Y:s innehav av aktier i F får anses betingat av dess rörelse.

Då Z inte själv bedriver rörelse (jfr 2 kap. 24 § IL) krävs att bolagets innehav av aktier i F betingas av rörelse som bedrivs av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.
 
Av praxis framgår att aktiebolag under i huvudsak gemensam ledning anses närstående i bestämmelsens mening (RÅ 2001 ref. 6). Härmed avses inte bara äkta koncerner utan också t.ex. att en fysisk person har det bestämmande inflytandet över två eller flera juridiska personer utan att företagen ingår i ett formellt koncernförhållande (prop. 1999/2000:2 del 2 s.334 f .).
 
Med hänsyn till ovanstående finner nämnden att även Z:s aktieinnehav i F skall anses näringsbetingat i lagrummets mening."  
 
Kommentar:
Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet