Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-11-21

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
En person äger indirekt aktier i ett börsnoterat bolag motsvarande 3,51 procent av kapitalet och rösterna. Han är ledamot av samma bolags styrelse. Personen har dessutom ett aktieinnehav i föräldrarnas bolag motsvarande 16 procent av kapitalet och 3 procent av rösterna. Han har inte ansett ha väsentlig anknytning.

Taxeringsåren 2007-2010
 
FÖRHANDSBESKED
 
H kan efter utflyttningen till Schweiz inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
MOTIVERING
 
Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och om han har fastighet här.
 
Av handlingarna framgår bl.a. följande. H, som är svensk medborgare, avser att tillsammans med sin familj flytta till Schweiz där han skall arbeta med egen kapitalförvaltning. Familjen äger en sommarfastighet i M som de tänker behålla. Familjens vistelse i Sverige kommer efter utflyttningen inte att överstiga 100 dagar per år.
 
H är en av grundarna till det börsnoterade T AB. Hans aktieinnehav i bolaget, som ägs indirekt via utländska juridiska personer, har minskat från motsvarande 13,6 procent till 3,51 procent av kapitalet. Ingen av övriga delägare med mer än ringa innehav är närstående till honom. Han kommer efter utflyttningen inte att utföra något annat arbete för bolaget än att kvarstå som ledamot av bolagets styrelse.
 
Vidare äger H och hans två syskon aktier i S G AB motsvarande för var och en nästan 16 procent av kapitalet och 3 procent av rösterna. Bolaget kontrolleras och drivs av deras föräldrar. Efter att butiksrörelsen sålts består affärsverksamheten i huvudsak av kapitalförvaltning. Därutöver bedrivs förvaltning av en fastighet, som avses att avyttras externt, samt konsthandel, som är under avveckling. H har aldrig arbetat i bolaget eller något annat företag inom koncernen.
 
Skatteverket anser att H är ekonomiskt engagerad i S G AB på ett sätt som ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige och att han därför skall anses ha väsentlig anknytning hit.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Av praxis följer att H:s ekonomiska engagemang i Sverige, genom innehav av aktier i T AB i förening med uppdraget som styrelseledamot, inte kan anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (RÅ 2002 not. 150).
 
Verksamheten i S G AB och övriga företag i koncernen består i huvudsak av kapitalförvaltning. En viss verksamhet av annat slag förekommer dock. Röstvärdet av H:s aktier i bolaget är ringa och han har inte heller varit verksam inom koncernen. Med hänsyn härtill kan inte den omständigheten att hans föräldrar är dominerande ägare i bolaget anses medföra att hans aktieinnehav ändå ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr RÅ 2001 not. 2).
 
Nämnda omständigheter samt övriga redovisade faktorer som anknyter H till Sverige kan inte var och en för sig anses ge honom väsentlig anknytning hit. Inte heller en sammantagen bedömning av dessa omständigheter bör enligt nämnden leda till en annan slutsats. Med hänsyn härtill kan H efter utflyttningen inte anses ha sådan väsentlig anknytning till Sverige att han på den grunden skall anses obegränsat skattskyldig här.
 
Kommentar:
Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.