Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ettårsregeln, Palestina

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-10-25

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ettårsregeln har ansetts tillämplig i fråga om arbetsinkomst för arbete i Palestina
 
Taxeringsår 2005
 
FÖRHANDSBESKED (återges in extenso)
Reglerna om undantag från skattskyldighet i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229),IL,(ettårsregeln) är tillämpliga på NN:s inkomst från X AB.
 
MOTIVERING
 
NN arbetade i Gaza i Palestina under tiden februari 2003 - april 2004 för sin arbetsgivare, X AB, med ett projekt för det palestinska elektricitetsbolaget. Han yrkade vid 2005 års taxering att han skulle undantas från skattskyldighet för inkomsten från anställningen. Han bifogade därvid ett intyg från den palestinska myndighetens finansministerium enligt vilket han undantogs från inkomstbeskattning under den tid han arbetade i Gaza.
 
Skatteverket beslöt att inte undanta NN:s inkomst från skattskyldighet med hänvisning till att Palestina inte är att betrakta som ett "land" och "verksamhetsland" i den mening begreppen används i ettårsregeln. Verkets uppfattning kan sammanfattas med att med "land" i bestämmelsen avses "stat" och att Palestina inte är en av Sverige erkänd stat.
 
Mot bakgrund härav frågar allmänna ombudet om en jurisdiktion som Palestina, med såväl lagstiftning som beskattning, anses som "land" och "verksamhetsland" vid tillämpning av ettårsregeln.
 
Enligt 3 kap. 9 § IL gäller att en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, inte är skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Om vistelsen utomlands under anställningen varat minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport.
 
Närmare regler för hur vistelsetiden beräknas finns i 3 kap.10 § IL.
 
Ettårsregeln infördes ursprungligen år 1966. Uttrycket "verksamhetslandet" motsvarades av "utlandet"; något krav på att vistelsen skulle ha varat minst ett år i samma land fanns inte då (se 54 § första stycket h kommunalskattelagen /1928:370/ och 7 § första stycket k lagen /1947:576/ om statlig inkomstskatt, SFS 1966:729-730). Samtidigt tillkom bl.a. regler om avräkning av utländsk skatt där uttrycket "utländsk stat" förekommer (24 § tredje stycket lagen om statlig inkomstskatt, numera 3 § lagen /1986:468/ om avräkning av utländsk skatt).
 
Begreppen land och stat kan användas som synonymer. Det förra begreppet har emellertid allmänt ett mer vidsträckt betydelseområde som närmast syftar till att ange ett geografiskt område. Ettårsregelns utformning där orden land och verksamhetsland relateras till "vistelsen utomlands" i bestämmelsens inledning tyder på att begreppet land används i dess normalspråkliga betydelse. De nämnda skillnaderna i ordval mellan ettårsregeln och avräkningsbestämmelsen i 1966 års lagstiftning, som inte kommenterades i förarbetena, talar också för denna uppfattning (jfr prop. 1966:127). Förarbetena till senare ändringar av ettårsregeln, som i aktuellt hänseende inte innebär några sakliga förändringar, kan enligt nämnden inte anses ge uttryck för någon annan tolkning (se prop. 1999/2000:2 del 2 s.54 och där angivna hänvisningar).
 
Mot bakgrund av det anförda får ettårsregeln anses tillämplig på NN:s vistelse i Palestina. Med hänsyn härtill och då övriga krav för skattebefrielse i 3 kap. 9 § IL är uppfyllda, samt om även villkoren enligt kapitlets 10 § föreligger, är NN inte skattskyldig för inkomsten från projektet i Palestina vid 2005 års taxering.
 
Kommentar:
Allmänna ombudet har överklagat förhandsbeskedet och yrkat att det fastställs.