Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avkastningsskatt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-06-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Tillgångar hänförliga till försäkringar tecknade utomlands (filial och gränsöverskridande verksamhet) ska ingå i kapitalunderlaget till avkastningsskatt.
 
Beskeden avser taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
"Livförsäkringsbolaget skall vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, avkastningsskattelagen, ta upp även den del av tillgångarna som är hänförliga till försäkringar tecknade utomlands. En tillämpning av gemenskapsrätten leder inte till en ändrad bedömning.
 
MOTIVERING
 
Sökandebolaget planerar att börja sälja livförsäkringsprodukter utomlands (Efta-land och EU-land). I EU-landet skall försäkringarna erbjudas genom en gränsöverskridande verksamhet medan bolaget skall etablera en filial i Efta-landet.
 
Frågorna gäller om de tillgångar som hänför sig till försäkringar som har tecknats utomlands skall ingå i kapitalunderlaget vid bolagets beräkning av avkastningsskatt och för det fall nämnden svarar ja på frågan om detta strider mot rätten till fri rörlighet enligt EG-fördraget (EG) och avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L1, 1994, s. 3, SÖ 1993:24, nedan kallat EES-avtalet).
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Sökandebolaget är ett svenskt livförsäkringsföretag,  skattskyldigt till avkastningsskatt enligt 2 § 1 avkastningsskattelagen. Som ett led i att bestämma skatteunderlaget beräknas ett kapitalunderlag enligt huvudregeln i 3 § andra stycket första meningen avkastningsskattelagen som utgörs av värdet av den skattskyldiges tillgångar minskat med finansiella skulder, i båda fallen vid beskattningsårets ingång. Härav följer att bolaget vid denna beräkning skall beakta även de tillgångar och skulder som hänför sig till den gränsöverskridande verksamheten i EU-landet och den utländska filialen i Efta-landet.
 
Med hänvisning härtill har sökandebolaget påpekat att om motsvarande verksamhet utomlands i stället skulle drivas genom utländska dotterföretag skulle motsvarande beskattning inte inträda. Enligt bolagets uppfattning, i motsats till Skatteverkets, strider en sådan olikabehandling mot EG-fördraget och EES-avtalet såvitt avser tillämpning av artikel 49 EG om frihet att tillhandahålla tjänster och artikel 31 EES-avtalet om fri etableringsrätt samt i båda fallen även mot artiklarna 56 EG och 40 i EES-avtalet om fria kapitalrörelser.
 
Av EG-domstolens praxis framgår att en bedömning av om en nationell bestämmelse strider mot EES-avtalet görs för EU:s medlemsstater på samma sätt som vid en prövning mot EG-fördraget (se t.ex. mål C-452/01 Ospelt och Schlösse Weissenberg REG 2003 s. I-9743 punkterna 23-32).
 
EG-domstolen har vidare funnit att den skattemässiga behandlingen av inbetalda premier hos livförsäkringsbolag inte hindrar kapitalrörelser i form av premieinbetalningar (se generaladvokatens förslag till förhandsavgörande i mål C-150/04, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark punkterna 49-53 och där anmärkta avgöranden). Artiklarna 56 EG och 40 i EES-avtalet är därmed inte tillämpliga i det avseendet. 
 
I frågan om den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten kan anses utgöra ett hinder för tillämpning av den aktuella bestämmelsen kan följande anföras. Den olikhet i beskattning som kan uppkomma om verksamheten ifråga bedrivs av utländskt dotterföretag i stället för gränsöverskridande eller genom en utländsk filial är en följd av att medlemsländerna har skilda skattesystem. EG-rätten hindrar emellertid inte att en sådan åtskillnad görs mellan juridiska personer som befinner sig i olika rättsliga situationer genom att skilda nationella skatteregler blir tillämpliga (se generaladvokatens förslag till förhandsavgörande i mål C-446/03 Marks & Spencer punkterna 41-50 och där anmärkta avgöranden).
 
Av det anförda följer att EG-rätten inte hindrar att beräkningen av kapitalunderlaget för sökandebolaget vid uttagande av avkastningsskatt görs enligt den aktuella bestämmelsen vid verksamhet som bedrivs gränsöverskridande eller genom en utländsk filial. Nämndens beslut innebär dock inte något ställningstagande till om avkastningsskatten som sådan är förenlig med EG-rätten (jfr EG-domstolens dom i mål nr C-118/96, Safir, REG 1998 s. I-1897 och RÅ 2004 ref. 66)."
 
Kommentar:
Skatteverket har begärt fastställelse av beskedet.