Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

En svensk s.k. depåförsäkring 

Datum: 2006-05-11

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
En svensk depåförsäkring som saknar garanterade belopp ska inte likställas med en pensionsförsäkring vid bestämmande av vilken skattesats som ska tillämpas för avkastningsskatten.
 
Beskeden avser taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Försäkringen skall behandlas som en sådan försäkring för vilken skattesatsen beräknas enligt 9 § andra stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, avkastningsskattelagen.
 
MOTIVERING
 
Sökandebolaget är ett svenskt livförsäkringsföretag som tillhandahåller pensionsförsäkringar. Planer finns att lansera en ny typ av pensionsförsäkring. Försäkringen är hänförlig till försäkringsklass avseende traditionella pensionsförsäkringar (jfr 2 kap. 3 b första stycket1 aförsäkringsrörelselagen /1982:713/, FRL). Den uppges vara en depåförsäkring utformad som en fondförsäkring (jfr 2 kap. 3 b första stycket 3 FRL). Det innebär bl.a. att försäkringstagaren bestämmer hur tillgångarna i försäkringen skall placeras och står den finansiella risken för värdeförändringar av tillgångarna. En skillnad mot fondförsäkringar är att tillgångar i den aktuella försäkringen kan placeras även i andra värdepapper än fondandelar samt i likvida medel. Försäkringsbolaget, som äger depån och därmed alla rättigheter gentemot tredje man, anlitar inte heller något fristående fondbolag för förvaltningen. Försäkringskapitalet består i sin helhet av villkorad återbäring (jfr 7 kap. 1 § första stycket 4 FRL). Utbetalningarna från försäkringen kan komma att variera med hänsyn till värdeförändringar på försäkringskapitalet under utbetalningstiden.
 
Sökandebolaget, som är skattskyldigt till avkastningsskatt, vill ha besked om försäkringen vid tillämpning av avkastningsskattelagen skall behandlas som en pensionsförsäkring, för vilka försäkringar skattesatsen uppgår till 15 procent av skatteunderlaget. Närmare bestämt gäller ansökan om försäkringen uppfyller villkoren för pensionsförsäkringar i 58 kap. 11 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att pensionen under de första fem åren skall betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt 58 kap. 15 § IL skall det vid bedömningen enligt 11 och 14 §§ av utbetalningarnas storlek under de fem första åren för fondförsäkringar enligt 2 kap. 3 b första stycket 3 FRL bortses från sådana förändringar av beloppen som beror på fondandelarnas kursutveckling.
 
Av lämnade uppgifter om den aktuella försäkringen framgår att den inte är en sådan försäkring som avses i 58 kap. 15 § IL. Någon möjlighet att anse att försäkringen ändå uppfyller villkoren om utbetalade belopp i 58 kap. 11 och 14 §§ IL föreligger inte. Det innebär att försäkringen enligt 9 § tredje stycket avkastningsskattelagen inte skall likställas med pensionsförsäkring vid bestämmande av vilken skattesats som skall tillämpas för försäkringen. Skattesatsen är därmed enligt 9 § första och andra styckena avkastningsskattelagen 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget."
 
Kommentar:
Beskedet stämmer med SKV:s uppfattning. SKV har begärt fastställelse av beskedet.