Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Återföring av värdeminskningsavdrag?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-02-03

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Den som är skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter och avyttrar fastighet är inte skyldig att återföra värdeminskningsavdrag.
 
Taxeringsår 2006 - 2008
 
En juridisk person X som är skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter enligt 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska överlåta sin fastighet till det av X helägda aktiebolaget Y. Överlåtelsen ska ske till ett pris som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Fastighetens skattemässiga värde är betydligt lägre än marknadsvärdet. Köpeskillingen för fastigheten ska till större delen finansieras genom att Y tar upp lån i bank. Resterande del av köpeskillingen finansieras genom tillskjutet kapital från X.

 
Fråga 1
 
Ska X på grund av försäljningen ta upp och skatta för tidigare skattemässigt avdragna värdeminskningsavdrag och för förbättrande kostnader för underhåll och reparation under den senaste femårsperioden på fastigheten, under inkomst av näringsverksamhet i enlighet med 26 kap. IL?

 
Fråga 2
 
Vilket avskrivningsunderlag får Y på byggnaden efter förvärvet?

 
Fråga 3
 
Vilket anskaffningsvärde på fastigheten (vid en framtida kapitalvinstberäkning) får Y vid förvärvet?

 
Fråga 4
 
Får Y avdrag för erlagda räntor på lån till bank?

 
Fråga 5
 
Kan det anses strida mot lagen (1995:575) mot skatteflykt att Y erhåller avdrag för räntekostnader på lån till bank?
 
FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
Avyttringen av fastigheten föranleder inte någon återföring av avdrag enligt 26 kap. 2 § IL.

 
Fråga 2
 
Y:s anskaffningsvärde justeras så att det motsvarar X:s oavskrivna anskaffningsvärde på byggnaden vid tidpunkten för överlåtelsen.

 
Fråga 3
 
Omkostnadsbeloppet för fastigheten beräknas med utgångspunkt i vad Y faktiskt betalar för den.

 
Fråga 4
 
Räntan är avdragsgill.

 
Fråga 5
 
Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig.
 
MOTIVERING

 
Fråga 1
 
X, som enligt ansökan uppfyller förutsättningarna för undantag från skattskyldighet i 7 kap. 17 § IL, är skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter. Det innebär att kapitalvinst vid avyttring av sådana tillgångar är skattefria.
 
Enligt 26 kap. 2 § IL gäller att vid avyttring av näringsfastighet ska till beskattning återföras bl.a. värdeminskningsavdrag på byggnader och avdrag för värdehöjande reparationer. Skyldighet att återföra dessa avdrag uppkommer således som en konsekvens av avyttringen av fastigheten och inte som en följd av själva innehavet av den. Någon grund för att återföra avdragen till beskattning hos X föreligger därför inte (se SOU 1995:63 s.90 f ., jfr dock RÅ 1994 ref. 44).

 
Fråga 2
 
Frågan är om det anskaffningsvärde som ska ligga till grund för Y:s årliga värdeminskningsavdrag på anskaffad byggnad ska justeras med tillämpning av bestämmelserna i 19 kap.14 a§ IL. Av praxis följer att justering ska ske i en situation som den i ärendet (RÅ 1994 ref. 44). Anskaffningsvärdet ska justeras så att Y övertar det för X gällande oavskrivna värdet på byggnaden.

 
Fråga 3
 
Enligt 44 kap. 14 § IL utgörs det omkostnadsbelopp som används vid beräkningen av resultatet vid avyttring av fastighet av utgifterna för anskaffningen eventuellt ökade med vissa andra utgifter, om inte annat är föreskrivet. Utgångspunkten för beräkningen av Y:s anskaffningsutgifter för fastigheten är således vad Y faktiskt betalar till X vid förvärvet av fastigheten oberoende av till vilket belopp som anskaffningsvärdet för byggnaden bestäms.

 
Fråga 4
 
Något skäl har inte framkommit som skulle kunna medföra att räntan på upptagna banklån inte skulle vara avdragsgill hos Y.

 
Fråga 5
 
Anledning att tillämpa skatteflyktslagen i fråga om avdrag för räntan på banklånen föreligger inte.
 
Skatteverket överklagade fråga 1.
 
Regeringsrättens dom den 5 oktober 2006, mål nr 1239-06
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
X omfattas enligt förutsättningarna för det av Skatterättsnämnden meddelade förhandsbeskedet av 7 kap. 17 § IL, dvs. skattskyldigheten avser bara inkomst på grund av innehav av fastigheter. Detta innebär, som Skatterättsnämnden konstaterat, att X inte är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av fastigheter.
 
Fråga 1 avser om regleringen i 26 kap. 2 § IL är tillämplig vid avyttring av en av X innehavd fastighet. Bestämmelserna där innebär bl.a. att värdeminskningsavdrag på byggnader och vissa avdrag för förbättrande reparationer och underhåll av byggnader ska återföras när en näringsfastighet avyttras.
 
I sak motsvarande bestämmelser infördes i samband med 1990 års skattereform. Dessförinnan skulle värdeminskningsavdrag m.m. återföras som ett led i beräkning av realisationsvinst. För sådana subjekt som var skattskyldiga bara för inkomst av fastighet aktualiserades ingen återföring. Det var uppenbarligen inte avsett att beskattningen av dessa skattskyldiga skulle skärpas (jfr vad gäller stiftelser och ideella föreningar prop. 1989/90:110 del 1 s. 579 och 707).
 
Vid införandet av IL togs bestämmelserna om återföring av avdrag vid avyttring av fastigheter in i 26 kap., dvs. i anslutning till bestämmelserna i 25 kap. om kapitalvinster och kapitalförluster. Återföringen av avdragen är kopplad till kapitalvinstberäkningen. Bl.a. är återföringen beroende av hur ersättningen vid avyttringen förhåller sig till omkostnadsbeloppet (26 kap. 5 §).
 
Mot den här angivna bakgrunden gör Regeringsrätten liksom Skatterättsnämnden bedömningen att skyldigheten att återföra avdrag hänför sig till avyttringen av fastigheten och inte till innehavet och att någon återföring därför inte ska ske.