Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-09-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatteflyktslagen förhindrade avdrag för koncernbidrag
 
Taxeringsåren 2006-2009
 
AB X och AB Y har genom ett aktieägaravtal kommit överens om en sammanläggning av produktion och distribution av av produkter. Som en följd härav bildade bolagen AB Z. AB Z förvärvade därefter samtliga aktier i AB A och AB B från AB X respektive AB Y.
 
Fördelningen av ägandet i AB Z har organiserats enligt följande. AB X innehar aktier som motsvarar 90,9 procent av aktiekapitalet och 64,9 procent av rösterna, medan AB Y innehar aktier som motsvarar resterande del av kapitalet och rösterna i bolaget. I aktieägaravtalet har parterna vidare slagit fast bl.a. att beslut i övergripande frågor  normalt ska fattas i enighet samt att utdelning i förekommande fall ska ske enligt röstetalet.
 
AB X frågade följande.
 

1. Är AB X som ägare av 90,9 procent av aktierna i AB Z att anse som moderföretag till detta bolag i den mening som avses i 35 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL (innebärande förutsättningar att med skattemässig verkan lämna och erhålla koncernbidrag från AB Z och dess helägda dotterbolag)?
 

2. Om fråga ett besvaras jakande; Föranleder en tillämpning av lagen mot skatteflykt en annan bedömning?
 
SRN gjorde följande bedömning.
 

"Fråga 1
 
Att AB X är att anse som moderföretag i den mening som avses i 35 kap. 2 § IL följer av praxis (RÅ 2002 ref. 24).
 

Fråga 2
 
AB X gör i frågan huruvida lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet gällande att omständigheterna i detta ärende skiljer sig från dem som var aktuella i RÅ 2002 ref. 24. Framförallt betonas att det överenskomna ägandet inte skall förändras. Varken den skillnaden eller omständigheterna i övrigt föranleder nämnden till annan bedömning än att de i 2 § lagen mot skatteflykt angivna rekvisiten är uppfyllda även i detta fall (jfr även Regeringsrättens dom den 2 juni 2006, mål nr 6265-04)."
 
Kommentar:
Skatteverket har yrkat att Regeringsrätten ska fastställa fråga 2 i förhandsbeskedet.