Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Andelsbyte, röstvillkoret

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-10-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Sådana särskilda skäl som anges i48 akap. 8 §1 st . andra meningen IL beträffande det s.k. röstvillkoret har ansetts föreligga.
 
Inkomsttaxering 2007
 
Sökanden (en fysisk person) äger aktier i M AB (M). Aktierna är noterade på Stockholmsbörsen.
 
L, vars aktier är noterade på X-börsen och som verkar i samma bransch som M, avser ta över M. Innehavarna av aktier och konvertibler i M ska därför erbjudas att överlåta dessa till L i utbyte mot en kombination av aktier i L och kontanter. Erbjudandet är villkorat av att L får in mer än 90 procent av aktierna i M.
 
Efter övertagande av M ska L:s och M:s nordiska verksamheter samordnas. L avser därför att så snart som möjligt efter övertagandet genom ett antal koncerninterna transaktioner slutligen låta aktierna i M förvärvas av ett finskt dotterbolag till ett svenskt holdingbolag inom den nya koncernen. Holdingbolaget, som kommer att bli moderbolag för bolagen i Norden, skall utöva viss gemensam verksamhet för sina dotterbolag. Vidare avses M:s norska dotterbolag förvärva aktierna i L:s norska dotterbolag.
 
Om omstruktureringen inte kan genomföras under år 2006 finns det en risk att L kan komma att drabbas av negativa skattekonsekvenser. Alternativet - att uppskjuta den ett år - skulle vara affärsmässigt ofördelaktigt.
 
Sökanden avser att under år 2006 byta aktier i M mot aktier i L och viss del kontant. Kapitalvinst kommer att uppstå på de avyttrade aktierna. Fråga är om omstruktureringen av aktieinnehavet i M inom L-koncernen såsom den redovisas i ärendet är sådana omständigheter som utgör särskilda skäl enligt48 akap. 8 § första stycket andra meningen IL.
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
"De omständigheter som redovisas i ärendet utgör sådana särskilda skäl som anges i48 akap. 8 § första stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), IL."
 
MOTIVERING
 
Efter att ha lämnat den ovan intagna redogörelsen för omständigheterna och frågan i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.
 
" L:s vidareöverlåtelse av aktierna i M medför att det s.k. röstvillkoret i48 akap. 8 § första stycket första meningen IL inte är uppfyllt. Villkoret innebär att det köpande företaget skall inneha andelar i det avyttrade företaget med röstmajoritet vid utgången av det kalenderår under vilket andelsbytet sker. Om särskilda skäl medfört att det köpande företaget avyttrat andelar i det andra företaget är det enligt andra meningen i det stycket dock tillräckligt att det köpande företaget har haft andelar med sådan majoritet vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret.
 
Röstvillkoret har alltså utformats som en huvudregel från vilken undantag kan göras om det föreligger särskilda skäl. I förarbetena anges emellertid att röstvillkoret bör införas som ett led i att motverka skatteundandraganden, vilket innebär att undantaget kan uppfattas som en huvudregel. Utöver ett exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga ger förarbetena ingen ytterligare ledning för tillämpning av bestämmelsen (jfr prop. 1998/99:15 s.188 f .). Det tyder på att lagstiftaren avsett att undantagsregeln bör kunna ges en vid tillämpning när skatteundandragande inte är för handen.
 
Vid tillämpning av röstvillkoret skall även beaktas att bestämmelserna i48 akap. IL om framskjuten beskattning vid andelsbyten är en del av genomförandet av fusionsdirektivet, 90/434/EEG, i svensk rätt. Det innebär att en tillämpning av bestämmelserna måste vara förenlig med fusionsdirektivet. Till skillnad från de svenska reglerna innehåller fusionsdirektivet inte något krav på att röstmajoritet i det förvärvade företaget skall föreligga vid kalenderårets utgång (jfr artikel 2 d). Upprätthållandet av ett sådant krav synes enligt direktivet endast kunna motiveras av att andelsbytet används för skatteflykt eller skatteundandragande (jfr artikel11.1 a ).
 
Med hänsyn till det anförda finner nämnden att sådana särskilda skäl som avses i 48 a kap. 8 § första stycket andra meningen IL får anses föreligga. Det är således tillräckligt att L innehaft aktier med röstmajoritet i M vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.