Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Intern överlåtelse av näringsbetingade aktier till underpris

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-08-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ingen utdelningsbeskattning eller justering av anskaffningsutgift för andelar i kommanditbolag vid intern aktieöverlåtelse till underpris. Skatteflyktslagen ej tillämplig.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
Sökandena äger tillsammans KB L. Kommanditbolaget äger samtliga aktier i F AB som i sin tur äger samtliga aktier i D AB. Det senare företaget är moderbolag för ett antal fastighetsförvaltande företag.
 
F AB skall till underpris ska överlåta sina aktier i D AB till ett av sökandena nybildat företag, Nyab.
 
Frågorna gäller om aktieöverlåtelsen medför utdelningsbeskattning av sökandena, om den justerade anskaffningsutgiften för deras andelar i kommanditbolaget påverkas av överlåtelsen och om lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet.
 
Nämnden lämnade följande svar.
 

Fråga 1
 
Överlåtelsen avser näringsbetingade andelar. En sådan överlåtelse är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. 5 § IL och omfattas därmed inte vid en underprisöverlåtelse av bestämmelserna i 23 kap. IL. Emellertid finns i 23 kap. 2 § andra stycket IL ett undantag som innebär att bestämmelserna i kapitlets 11 och 12 §§ ändå kan tillämpas om där angivna förutsättningar föreligger. En tillämpning av 11 § medför att någon utdelningsbeskattning inte skall ske av personer som direkt eller indirekt äger del i överlåtande företag och att inte heller beskattning i inkomstslaget tjänst blir aktuell för bl.a. dem som äger kvalificerade andelar i det förvärvande företaget.
 
Av förutsättningarna i ärendet framgår att sökandenas aktier i Nyab blir kvalificerade andelar i och med att det bolaget förvärvar aktierna i D AB, jfr 23 kap. 23 § IL. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framgår i ärendet är undantaget från beskattning i 23 kap. 11 § IL tillämpligt. Aktieöverlåtelsen medför således ingen beskattning av sökandena.

 
Fråga 2
 
Enligt bestämmelserna i 50 kap. IL om avyttring av andelar i svenska handelsbolag (inbegriper även andelar i kommanditbolag) skall vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för andelen anskaffningsutgiften justeras på sätt framgår av 5 § i kapitlet. Där anges att bl.a. uttag ur handelsbolaget är en sådan åtgärd som medför minskning av anskaffningsutgiften.
 
Frågan är om F AB:s underprisöverlåtelse av aktierna i D AB innebär att delägarna i KB L, som äger F AB, skall anses göra ett uttag ur kommanditbolaget. Eftersom överlåtelsen inte medför några inkomstskattemässiga effekter kan inte heller något uttag i den mening som avses i 50 kap. 5 § IL anses ske, jfr RÅ 1996 ref. 71. Anskaffningsutgiften för andelarna i kommanditbolaget skall således inte justeras på grund av aktieöverlåtelsen.

 
Fråga 3
 
Lagen mot skatteflykt kan inte anses tillämplig på förfarandet.
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överklagas inte av Skatteverket.