Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Utländska bolag - motsvarar svenska aktiebolag?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-09-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett svenskt aktiebolag ska likvideras. På grund av likvidationen kommer andelar i fyra utländska bolag att utskiftas. Andelarna har ansetts som näringsbetingade andelar eftersom de utländska bolagen har ansetts motsvara svenska aktiebolag. 

Taxeringsår 2007-2010.
 
Ett svenskt aktiebolag (Bolaget) ägs av ett kanadensiskt moderbolag. Bolaget äger andelar i fyra utländska bolag, T Ltd (Storbritannien), P Corporation (Kanada), M Ltd (Barbados)och F Corporation (Barbados). Inget av dessa bolag är marknadsnoterade och utgör inte lagertillgångar i Bolaget.
 
Det kanadensiska moderbolaget överväger att försätta Bolaget i likvidation varvid Bolagets samtliga tillgångar kommer att utskiftas till moderbolaget.
 
Av de handlingar som bifogats ansökan framgår att de utländska bolagen i sina respektive hemländer kan föra talan inför domstolar och myndigheter, kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter samt att bolagens förmögenhetsmassa är avskild från delägarnas och inte fritt kan disponeras av dessa. Bolagen utgör således utländska juridiska personer enligt 6 kap. 8 § IL. Det kan nämnas att M Ltd och F Corporation i Barbados utgör sådana International Business Companies som endast beskattas med en skattesats på mellan 1 - 2,5%.
 
Bolaget har ställt följande frågor:

 
Fråga 1a-d (en delfråga för resp. utländskt bolag)
 
Ska uttagsbeskattning ske i Bolaget i anledning av att andelarna i de utländska bolagen anses avyttrade i samband med likvidationen av Bolaget?

 
Fråga 2
 
Påverkas svaret på fråga 1 om andelarna i något eller några av de utländska bolagen skiftas ut till moderbolaget genom delskifte före det att Bolaget upplöses genom likvidation?
 
Skatterättsnämnden lämnar följande
 
"Förhandsbesked
 
Uttagsbeskattning av Bolaget skall inte ske i de omfrågade fallen."
 
Motivering
 
"En överföring av andelarna i [de utländska bolagen] kan aktualisera uttagsbeskattning bara om en kapitalvinst på andelarna inte skulle vara skattefri för Bolaget enligt vad som gäller för näringsbetingade andelar (prop. 2002/03:96 s. 148).
 
Av ingivna handlingar framgår att [de utländska bolagen] vid tillämpning av 24 kap. 13 § jämfört med 2 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL får anses motsvara svenska aktiebolag. Med hänsyn härtill och till övriga för förhandsbeskedet givna förutsättningar får villkoren enligt 25 a kap. 5 § IL för skattefri kapitalvinst på andelarna i [de utländska bolagen] anses vara uppfyllda. Någon uttagsbeskattning skall därför inte ske vid de överföringar av andelar som avses i ansökan."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.

Det kan nämnas att Skatterättsnämnden i flera förhandsbesked tagit ställning till om ett utländskt bolag motsvarar ett svenskt aktiebolag. Det gäller bolag i Hong Kong (förhandsbesked 2004-11-15), Estland (2004-11-26), Irland (2004-11-26), Luxemburg (2005-02-03, Captive-bolag) och Bahamas (2005-09-21, "Companies limited by Shares" enligt The International Business Companies Act). I samtliga dessa fall har Skatterättsnämnden kommit fram till att bolagen motsvarar svenska aktiebolag.