Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ärvda lagerfastigheter - skattemässig karaktär?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-08-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Dotter och dotterson - som direkt och indirekt via två aktiebolag bedriver fastighetsförvaltning - har genom arv förvärvat fastigheter som utgjort lagerfastigheter hos arvlåtaren, vilken upphört med aktiv byggnadsrörelse år 1971. Fastigheterna anses utgöra kapitaltillgångar hos förvärvarna.
 
Taxeringsår 2007-2009.
 
P bedrev aktiv byggnadsrörelse till och med år 1971. Därefter har han endast bedrivit fastighetsförvaltning. Vissa av de fastigheter som har ingått i fastighetsförvaltningen har utgjort lagerfastigheter på grund av den tidigare bedrivna byggnadsrörelsen.
 
P avled år 2003. Två fastigheter som utgjorde lagerfastigheter hos P övergick då genom arv till dottern D och dottersonen S.
 
D och S bedriver båda fastighetsförvaltning som enskild näringsverksamhet. De ärvda fastigheterna ingår i dessa verksamheter. D och S äger också aktier i två aktiebolag som bedriver fastighetsförvaltning. I dessa bolag finns inga lagerfastigheter.
 
D och S och de två aktiebolagen bedriver inte - och har inte heller tidigare bedrivit - byggnadsrörelse.
 
Sökandena, D och S, ställer följande fråga:
 
Utgör de ärvda fastigheterna kapitaltillgångar i den fastighetsförvaltande verksamhet som bedrivs av sökandena?
 
Skatterättsnämnden lämnar följande
 
"Förhandsbesked
 
Andelarna i fastigheterna utgör kapitaltillgångar."
 
Motivering
 
"Frågan i ärendet är om fastigheterna genom arvet har ändrat skattemässig karaktär till kapitaltillgångar.
 
Enligt 27 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att om någon genom bl.a. arv förvärvar fastigheter som utgjort lagertillgångar i byggnadsrörelse hos den avlidne behåller fastigheterna sin karaktär hos förvärvaren bara om denne vid förvärvet antingen själv bedriver byggnadsrörelse eller avser att fortsätta den avlidnes byggnadsrörelse (bestämmelserna gäller även handel med fastigheter och tomtrörelse).
 
Enligt vad som framgår av ansökan föreligger inte någon av dessa situationer i förevarande fall. Fastigheterna skall därför anses utgöra kapitaltillgångar hos sökandena."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.