Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Investmentföretag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-03-16

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Notering vid en marknadsplats (Stockholmsbörsens O-lista etc.) utgör i sig inte grund för att villkoret "ett stort antal fysiska personer" som ägare ska anses vara uppfyllt vid bedömningen av om företaget är ett investmentföretag. Tillfälliga förändringar av antalet ägare ska inte påverka bedömningen.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
"En prövning av om AB H (H) är ett investmentföretag skall göras mot kriterierna i 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, oavsett om aktier i H är noterade på någon marknadsplats eller, utan att vara noterade, kraven för notering är uppfyllda. Efter det att H övergått till att vara ett investmentföretag skall tillfälliga förändringar i antalet aktieägare i bolaget som är fysiska personer inte ha någon avgörande betydelse för om bolaget skall upphöra att vara ett sådant företag."
 
MOTIVERING
 
"I H finns för närvarande c:a X aktieägare. Aktierna är uppdelade på A- och B-aktier. B-aktierna är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget överväger att ändra verksamhetsinriktning så att det kan bli ett investmentföretag enligt 39 kap. 15 § IL. Som förutsättning för förhandsbeskedet har vidare uppgifter lämnats om att därefter antalet aktieägare kan komma att minska genom att utomstående gör större förvärv av bolagets aktier, att aktier i bolaget kan komma att handlas och noteras på annan marknadsplats i stället för Stockholmsbörsen och dess O-lista eller att bolaget som ett alternativ kan välja att avstå från att låta aktierna noteras på någon marknadsplats trots att villkoren för en notering är uppfyllda.
 
H ställer ett antal frågor om dess eventuella framtida status som investmentföretag påverkas av att aktier i bolaget är noterade eller ej alternativt av att de ej är noterade men kraven för notering är uppfyllda eller av att antalet aktieägare tillfälligtvis kan komma att inte uppfylla kravet att ett stort antal fysiska personer äger andelar i företaget.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Med investmentföretag avses enligt 39 kap. 15 § IL bl.a. ett svenskt aktiebolag som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.
 
De uppställda kriterierna skall prövas i det enskilda fallet. Någon direkt koppling föreligger inte mellan dessa krav och om aktierna i företaget ifråga är noterade eller - utan att vara noterade - kraven för en notering är uppfyllda.
 
Vidare följer av lagtexten att ett investmentföretag kan upphöra att vara ett sådant företag bl.a. om ett stort antal fysiska personer inte längre äger andelar i företaget. Bedömningen av om antalet fysiska personer som är delägare i företaget är tillräckligt stort bör emellertid göras i ett sådant tidsperspektiv att tillfälliga förändringar i antalet inte får en avgörande betydelse (jfr RÅ 1991 ref. 88)."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet har inte överklagats, varken av Skatteverket eller sökanden. Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.