Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Försäljning av delar från skrotbil - vinstmarginalbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-25

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Karossen från en bil som förvärvats från en privatperson och som efter att bilen demonterats säljs är att betrakta som en sådan begagnad vara som medför att vinstmarginalbeskattning kan tillämpas på försäljningen.
 
Redovisningsperioder under tiden den 1 december 2005 - den 30 november 2008.
 
Den sökande bedriver ett bilskrotsföretag och vill genom sin ansökan få klarhet i var gränsen går när en skrotbil säljs i delar. Kan bilens kaross utgöra en begagnad vara eller räknas den som en ny produkt?
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Karossen från en bil som den sökande förvärvat från en privatperson och som efter att bilen demonterats säljs är att betrakta som en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bestämmelserna om s.k. vinstmarginalbeskattning kan således tillämpas på försäljningen.

MOTIVERING
 
I 9 a kap. ML finns bestämmelser om vinstmarginalbeskattning vid en skattskyldig återförsäljares omsättning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. Vilka varor som avses i bestämmelserna definieras närmare i 4 - 7 §§. Med begagnade varor avses enligt 4 § varor som har varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med vissa undantag. Med skattskyldig återförsäljare förstås enligt 8 § första stycket en skattskyldig person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja dem vidare. I11 a§ tredje stycket finns bestämmelser om förenklad marginalbeskattning vilka i fråga om motorfordon endast gäller om de förvärvats för att efter skrotning säljas i delar. Bestämmelserna har utformats med utgångspunkt i motsvarande reglering i artikel 26a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Redan av utformningen av bestämmelsen i 9 a kap. 11 § tredje stycket ML framgår att bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning kan tillämpas vid försäljning av delar av en bil som förvärvats för att skrotas. Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.
 
Den gjorda bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet som överensstämmer med Skatteverkets bedömning har inte överklagats.