Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förvärv av leasingbilar

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-25

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Avdragsrätt ansågs föreligga vid förvärv av sådana leasingbilar som leastagaren tidigare hyrt ut i sin yrkesmässiga biluthyrningsverksamhet.
 
Redovisningsperioderna under tiden den 1 januari 2006 - den 31 december 2008
 
Omständigheterna var i huvudsak följande.
 
Sökandebolaget (Bolaget) bedriver utöver bensinstationsverksamhet även verksamhet i biluthyrningsbranschen. Bolaget har ett mycket brett sortiment av hyrbilar, både personbilar och lätta lastbilar/skåpbilar. De bilar som Bolaget hyr ut har de i sin tur hyrt från ett leasingbolag. När leasingperioden löpt ut efter ungefär 1-3 år har Bolaget rätt att köpa bilarna från leasingbolaget till ett bestämt restvärde vilket Bolaget regelmässigt väljer att göra. Syftet med förvärvet är att bilarna ska återförsäljas till bilhandlare eller andra köpare. Antalet bilar som förvärvas under ett år varierar men är i storleksordningen 10-25 bilar.
 
Mot denna bakgrund önskade Bolaget svar på följande frågor.
 
1. Föreligger avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid förvärv av personbil som tidigare har leasats och som skall återförsäljas till privatpersoner och/eller andra bilhandlare? Härvid kan förutsättas att samtliga förvärvade personbilar återförsäljs.
 
2. Föreligger avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid förvärv av personbil som tidigare har leasats och som skall återförsäljas till privatpersoner och/eller andra bilhandlare? Härvid kan förutsättas att 25 % av de förvärvade personbilarna inte kommer att återförsäljas utan behållas och användas i uthyrningsverksamheten.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Frågorna 1 och 2
 
Bolaget har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av de aktuella personbilarna.
 
MOTIVERING
 
Frågorna 1 och 2
 
Enligt 8 kap. 15 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får avdrag inte göras för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller förhyrning av personbilar som används för andra ändamål än, såvitt nu är i fråga, återförsäljning eller uthyrning. Avdragsbegränsningarna har införts för att beakta det avdragsförbud som gäller för privat konsumtion (prop. 1968:100 s. 141).
 
Sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) saknar för närvarande motsvarande begränsningar i avdragsrätten. Enligt artikel 17 6 andra stycket kan dock medlemsstaterna tills vidare behålla undantag som föreskrivs i deras nationella lagstiftning när sjätte direktivet trädde i kraft. Vad beträffar omfattningen av avdragsrätten har EG-domstolen framhållit att syftet med avdragssystemet är att säkerställa att den mervärdesskatt som en näringsidkare skall betala eller har betalat inom ramen för all sin ekonomiska verksamhet inte till någon del belastar honom själv. Det gemensamma mervärdesskattesystemet garanterar enligt domstolen följaktligen en fullständig neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet på villkor att nämnda verksamhet i sig, i princip, är underkastad mervärdesskatt (se t.ex. p. 34 i EG-domstolens dom i mål C-465/03 angående Kretztechnik AG, REG 2005 s. I-04357).
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Bolaget bedriver, såvitt nu är i fråga, yrkesmässig verk-samhet i form av uthyrning av bl.a. förhyrda personbilar. Förvärv och därpå följande försäljningar av personbilar som använts i verksamheten får anses ha ett sådant samband med denna verksamhet att de ingår i denna. Bolaget är därför enligt 8 kap. 15 § 1 ML berättigat till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärvet av personbilarna. Det förhållandet att bolaget enligt förutsättningarna för fråga 2 använder 25 procent av de bilar som förvärvas i uthyrningsverksamheten saknar betydelse för bedömningen.
 
Den gjorda bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med principerna för avdragsrätt i sjätte mervärdesskattedirektivet."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.