Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Bostadsrättsförening och karaktärsbyte

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-19

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
En bostadsrättsförening har efter att ha låtit avskilja den del i sin fastighet som består av lokaler och överlåtit denna till en ekonomisk förening med samma ägare som bostadsrättföreningen uppfyllt kraven för att vara ett privatbostadsföretag
 
Taxeringsåren 2006 - 2008
 
En bostadsrättsförening äger en fastighet som innehåller såväl bostadslägenheter som ett antal kommersiella lokaler. Till följd av innehavet av lokalerna uppfyller bostadsrättföreningen inte villkoren för att kunna betraktas som ett privatbostadsföretag enligt definitionen i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
I syfte att förändra sin status till privatbostadsföretag avser bostadsrättsföreningen att med tillämpning av reglerna i fastighetsbildningslagen (1970:988) om tredimensionella fastigheter från sin fastighet avskilja den del som består av lokaler och sedan överlåta den nybildade fastigheten till underpris till en ekonomisk förening. Föreningen ska ägas av medlemmarna i bostadsrättsföreningen i samma förhållande som i bostadsrättsföreningen.
 
Bostadsrättföreningen och en medlem i denna frågade om en överlåtelse av den nybildade fastigheten medför uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning (frågorna
1-2). Bostadsrättsföreningen frågade vidare om den kvalificerar som ett privatbostadsföretag efter överlåtelsen av den nybildade fastigheten (fråga 3), och om det gör någon skillnad om bostadsrättsföreningen även efter fastighetsbildningsåtgärden kommer att äga viss lokalyta, fråga 4. Slutligen frågas om lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet (fråga 5).
 
SRN utgick vid sin prövning av frågorna från den av sökandena lämnade förutsättningen att den ekonomiska föreningen uppfyller villkoren i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar för att registreras som ekonomisk förening och att den således har rättskapacitet som en juridisk person (jfr 1 kap. 2 § nämna lag).
 
SRN beslutade följande.
 

"Frågorna 1 - 2
 
Överlåtelsen medför inte uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning.

Fråga 3

Utifrån lämnade förutsättningar är bostadsrättsföreningen  ett privatbostadsföretag efter överlåtelsen av den nybildade fastigheten.

 
Fråga 5

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på förfarandet."

 
Fråga 4 avvisades, eftersom det saknades tillräckligt underlag för besvarande av den.
 
SRN lämnade följande motivering.

 
"Frågorna 1 - 2
 
Bostadsrättsföreningen är vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av den nybildade fastigheten inte ett privatbostadsföretag. Den är därmed inte förhindrad att vara part i en underprisöverlåtelse (jfr RÅ 2003 ref. 61).
 
För att underlåta uttagsbeskattning måste i den aktuella situationen villkoret i 23 kap. 17 § IL om att överlåtelsen omfattar en verksamhetsgren vara uppfyllt. Överlåtelsen avser en självständig fastighet med kommersiella lokaler och får därför anses uppfylla villkoret i fråga.
 
Mot bakgrund av det anförda och under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda föranleder överlåtelsen inte någon uttagsbeskattning av bostadsrättsföreningen och därmed inte heller någon utdelningsbeskattning av medlemmen.

 
Fråga 3

Frågan om bostadsrättsföreningen utgör ett privatbostadsföretag skall bedömas utifrån de förhållanden som råder för föreningen. Så länge bostadsrättsföreningen direkt eller indirekt innehar den avskiljda lokalfastigheten kan den inte till klart övervägande del anses bedriva sådan verksamhet som enligt 2 kap. 17 § medför att den utgör ett privatbostadsföretag (jfr RÅ 1999 not. 246).
 
Genom bostadsrättsföreningens överlåtelse av den nybildade fastigheten till den ekonomiska föreningen är fastigheten emellertid ägandemässigt och skattemässigt frikopplad från bostadsrättsföreningen och kan mot den bakgrunden inte längre anses ingå i bostadsrättsföreningens verksamhet.
 
Ägandeförhållandena i den ekonomiska föreningen är samma som i bostadsrättsföreningen. Ur medlemmarnas synvinkel innebär överlåtelsen av den nybildade fastigheten att ett indirekt ägande ersätts med ett annat indirekt ägande. Varken detta förhållande eller den omständigheten att ett medlemskap i den ekonomiska föreningen förutsätter medlemskap i bostadsrättsföreningen och att en medlem vid utträde ur bostadsrättsföreningen också måste utträda ur den ekonomiska föreningen kan enligt nämndens mening påverka bedömningen av bostadsrättföreningens status efter överlåtelsen.

 
Fråga 5
 
Att bostadsrättsföreningen efter överlåtelsen av den nybildade fastigheten beskattas efter de grunder som gäller för privatbostadsföretag eller att medlemmarna i bostadsrättsföreningen beskattas för sitt innehav i bostadsrättsföreningen enligt reglerna för privatbostadsrätter medför inte att lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på det förfarande som avses i ansökan."
 
Kommentar:
Skatteverket har hos Regeringsrätten begärt fastställelse av förhandsbeskedet vad avser fråga 3.