Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kvittning av förlust i aktiefållan mot vinster på terminer

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-27

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Förluster i aktiefållan fick kvittas mot vinster på terminer oavsett lånefinansiering eller ej
 
Inkomsttaxering 2007-2010
 
AB X hade från ett tidigare års inkomsttaxering en kvarstående kapitalförlust på delägarrätter. Förlusten var enligt 48 kap. 26 § IL avdragsgill mot kapitalvinster på sådana rätter. Enligt 48 kap. 2 § andra stycket IL avses med delägarrätter bl.a. terminer vars underliggande tillgångar består av aktier.
 
I syfte att få till stånd kapitalvinster för att kvitta mot kapitalförlusten avsåg AB X att under en tvåårsperiod och på marknadsmässiga villkor genomföra ett tiotal större aktieköp via börs (avistapris). Aktierna skulle säljas på termin och innehas mellan 6 och 9 månader.
 
Genom att säljkursen i terminsavtalen var högre än kursen vid AB X:s köp (på grund av den räntefaktor som styr prissättningen) kom avyttringarna att leda till vinster (givet att motparten, en bank, fullföljde avtalen). För att de samlade vinsterna skulle motsvara storleken på kapitalförlusten skulle aktieförvärv behöva göras för mellan två och tre miljarder kr. Aktieköpen kunde komma att finansieras med lånade pengar.
 
AB X ställde ett antal frågor om vad som skulle gälla vid beskattningen med anledning av angivna transaktioner.
 
Nämnden, som utgick från att terminerna var sådana avtal som avses i 44 kap. 11 § IL, gjorde följande bedömning.
 
"Genomförandet av de planerade transaktionerna medför inte att AB X ska anses bedriva värdepappersrörelse eller handel med värdepapper. Någon anledning föreligger inte heller att på annan grund hänföra aktierna eller terminerna till annat än kapitaltillgångar. Det innebär att reglerna om kapitalvinster, däribland 44 kap. 30 § och 48 kap. 26 § IL är tillämpliga. Bedömningen blir densamma oavsett om aktieförvärven lånefinansieras eller ej. Eventuella ränteutgifter är avdragsgilla.
 
En prövning mot lagen (1995:575) mot skatteflykt föranleder ingen annan bedömning."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.