Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Räntekompensation vid förvärv av andelar i räntefond

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Kompensation för upplupen ränta vid ett aktiebolags förvärv av räntefondsandelar ska anses utgöra skuldränta. Avdrag medges då betalning sker.
 
Taxeringsåren 2006 - 2009
 
AB X avser att förvärva andelar i en räntefond som uteslutande investerar i obligationer i svenska kr. Bolaget kommer då att betala kompensation till överlåtaren för upplupen men ännu ej förfallen ränta. Denna ränta särnoteras på avräkningsnotan.
 
Bolaget frågar om betalningen av räntekompensationen utgör skuldränta i inkomstslaget näringsverksamhet (fråga 1) och vilket beskattningsår som beloppet ska dras av (fråga 2).
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Fråga 1
 
Den kompensation som AB X betalar vid förvärv av andelar i en räntefond för i fonden upplupen men ännu ej förfallen ränta skall vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet anses utgöra skuldränta.

Fråga 2

Utgiften för räntekompensation skall dras av som kostnad för det beskattningsår då den betalas."
 
MOTIVERING
 
"Fråga 1
 
Av praxis får anses följa att den upplupna ränta som AB X betalar skatterättsligt skall behandlas som skuldränta (jfr RÅ85 1:25 och RÅ 1984 Aa 81).
 
Fråga 2
 
Kostnaden för betald räntekompensation får anses uppkomma det beskattningsår under vilket betalning sker och skall därför dras av vid inkomsttaxeringen för det året (jfr RÅ 1984 Aa 81)."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och kommer inte att överklagas.