Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-

Meddelade prövningstillstånd


 
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd.
Saken: Arbetsgivaravgifter. En hos ett industriföretag anställd tekniker har med företaget överenskommit att via två kommanditbolag, som i övrigt inte har någon verksamhet, fortsätta sitt heltidsarbete hos företaget.
Fråga om rättsverkningar av F-skattsedlar som utfärdats för kommanditbolagen.
RR målnr 665—672-04; KRNG 4134—4135-03, 4137-03, 4141—4145-03
Klagande: AB X
Lagrum: 5 kap. 7 § samt 12 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

 
Saken: Arbetsgivaravgifter. Arvoden till verkställande direktören i ett byggnadsaktiebolag har erlagts i form av konsultarvoden till ett av direktören ägt aktiebolag som innehaft F-skattesedel. Byggnadsaktiebolaget har med bortseende från F-skattesedeln genom efterprövning påförts arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg. Avdrag för ingående mervärdesskatt på konsultarvodena har vägrats.
Fråga om F-skattesedelns rättsverkningar.
RR målnr 748—751-05; KRNJ 2732—2733-03 och 2735—2736-03
Klagande: AB Y
Lagrum: 40 a§ uppbördslagen (1953:272), 16—18 §§ lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare