Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avyttring av andel i handelsbolag med svensk och utländsk delägare

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-03-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Fördelning av ersättning till utländsk delägare vid avyttring av andel i svenskt handelsbolag godtogs inte när fastighet först överlåtits till underpris från svensk delägare till handelsbolaget   

Inkomsttaxering 2006-2008

X AB äger och hyr ut en fastighet belägen i centrala Stockholm. X AB äger vidare 0,1 procent av andelarna i ett svenskt handelsbolag och samtliga andelar i det cypriotiska bolaget C, som i sin tur äger resterande 99,9 procent av andelarna i handelsbolaget. Mot bakgrund av att A AB önskar förvärva fastigheten indirekt genom ett handelsbolag planeras följande förfarande. X AB överlåter fastigheten till underpris till det nämnda handelsbolaget varefter andelarna i handelsbolaget avyttras till A AB och dotterbolag till A AB för en ersättning motsvarande marknadsvärdet.

X AB frågar om överlåtelsen av fastigheten till handelsbolaget medför uttagsbeskattning, fråga 1. C frågar om skattskyldighet föreligger i Sverige för avyttringen av andelen i handelsbolaget, fråga 2. Vidare ställs fråga om lagen (1995:575) mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet, fråga 3, eller om beskattning kan utlösas på annan grund, fråga 4.

Skatterättsnämnden, som prövade de två avslutande frågorna i omvänd ordning, beslutade följande.

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Överlåtelsen medför inte uttagsbeskattning.

Fråga 2

C är inte skattskyldigt i Sverige för avyttring av andel i handelsbolaget.

Fråga 4

En fördelning av ersättningen vid avyttringen av handelsbolaget efter andelarnas uppgivna storlek kan inte godtas vid beskattningen.  

MOTIVERING

”Fråga 1

Ett villkor för underlåten uttagsbeskattning är att förvärvaren omedelbart efter förvärvet skall vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i vilken tillgången ingår (23 kap. 16 § första stycket IL). En tillgång anses enligt bestämmelsen ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring skall tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomsten får, som anges i paragrafens andra stycke, inte vara undantagen från beskattning på grund av skatteavtal. Enligt tredje stycket gäller, om förvärvaren såsom i detta fall är ett svenskt handelsbolag, det som sägs i paragrafens första stycke för samtliga delägare i bolaget.

Frågan tar sikte på om delägaren i C uppfyller nämnda villkor. C är enligt givna förutsättningar ett utländskt bolag enligt definitionen i 2 kap. 5 a § och begränsat skattskyldig i Sverige enligt 6 kap. 7 § IL. Av 6 kap. 11 § första stycket 1 IL framgår att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige.

Handelsbolaget skall äga en i Sverige belägen fastighet. Genom handelsbolagets verksamhet är C därmed skattskyldigt i inkomstslaget näringsverksamhet för sin del av handelsbolagets inkomster oavsett om de är hänförliga till löpande inkomster av fastigheten eller kapitalvinst vid en avyttring av fastigheten (5 kap. 3 § IL). Något undantag från skattskyldigheten föreligger inte enligt skatteavtalet med Cypern. Det aktuella villkoret är således uppfyllt för C:s del.

Med hänsyn härtill och då övriga villkor förutsätts uppfyllda får överlåtelsen av fastigheten anses som en sådan underprisöverlåtelse som enligt 23 kap. IL inte föranleder uttagsbeskattning av överlåtaren.

Fråga 2  

Till stöd för sin uppfattning att C inte är skattskyldigt för en avyttring av andelen i handelsbolaget har bolaget lämnat som förutsättning att andelen inte är en tillgång i ett fast driftställe här.

C är som framgått av svaret på fråga 1 skattskyldigt här för handelsbolagets verksamhet. Den av C ägda andelen i handelsbolaget är enligt nämndens uppfattning inte hänförlig till eller ingående i den verksamhet som handelsbolaget bedriver. Med hänsyn härtill och utifrån lämnade förutsättningar är C därför inte skattskyldigt i Sverige för en avyttring av andelen i handelsbolaget.

Fråga 4

Andelarna i handelsbolaget skall avyttras för en ersättning motsvarande marknadsvärdet. Av ansökan får anses följa att ersättningen skall fördelas efter de grunder för ägandet som uppges gälla enligt bolagsavtalet, dvs. att X AB:s andel är 0,1 procent och C:s andel 99,9 procent.

Skatteverket anser att den fördelningen inte bör godtas eftersom den framstår som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. I stället bör enligt Skatteverket en fördelning ske med beaktande av de verkliga kapitaltillskotten från respektive delägare.

Såvitt framgår av handlingarna är eventuellt förekommande tillskott eller bidrag på annat sätt från C till handelsbolaget obetydligt i sammanhanget.

Nämnden gör i denna fråga följande bedömning.

Civilrättsligt råder avtalsfrihet när det gäller regleringen av delägarnas rättigheter och skyldigheter och i fråga om fördelningen av resultatet i bolaget. Enligt praxis gäller vid inkomstbeskattningen i princip att den avtalade inkomstfördelningen skall ligga till grund för beskattningen. Den beslutade fördelningen kan dock frångås om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. I sådant fall sker den skattemässiga fördelningen efter skälighet. Därvid tas hänsyn till sådana faktorer som storleken av delägarnas kapitalinsatser, intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten och om fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skattefördelar (RÅ 2002 ref. 115).

I ärendet gäller att ta ställning till om delägarnas fördelning av ersättningen vid försäljningen av handelsbolaget kan godtas skattemässigt. Någon anledning att inte göra motsvarande prövning som vid delägares fördelning av ett handelsbolags inkomster föreligger enligt nämndens mening inte.

Vid en sådan bedömning måste vad som avtalats mellan delägarna om rätt till ersättningen vid den planerade försäljningen av andelarna i handelsbolaget ses mot bakgrund av att X AB underprisöverlåter fastigheten till handelsbolaget medan någon kapitalinsats eller annat från C:s sida som i sig skulle motivera fördelningen inte visats föreligga. Det innebär att X AB avstår från så gott som hela övervärdet av fastigheten till förmån för C. Syftet med förfarandet förefaller endast vara att ersättningen vid avyttringen av handelsbolaget i motsvarande mån skall undgå beskattning eftersom det senare bolaget inte är skattskyldigt för kapitalvinst vid avyttringen vare sig i Sverige eller i hemlandet.

Mot bakgrund härav och då de transaktioner som föregår avyttringen av handelsbolaget sker inom en koncern framstår den avsedda fördelningen av ersättningen som orimlig och i allt väsentligt motiverad av skatteskäl. Enligt nämnden kan fördelningen inte godtas vid beskattningen och skall därför göras efter skälighet. Den omständigheten att X AB äger samtliga andelar i C med de möjligheter som finns att lämna kapitaltillskott till och motta utdelning från C medför ingen annan bedömning.

Med hänsyn härtill bör utgångspunkten för ersättningens fördelning i förevarande fall i stället vara vardera delägarens insats i handelsbolaget.

Ett tillräckligt underlag för en närmare precisering av hur ersättningen vid avyttringen av handelsbolaget skall fördelas föreligger emellertid inte. Till den del frågan inte besvaras genom förhandsbeskedet bör den därför avvisas.

Fråga 3  

Med hänsyn till svaret på fråga 4 saknas anledning att pröva om lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet.”

Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat fastställelse. Frågorna i ansökan hänger samman och är i vissa avseenden (särskilt fråga 2) aldrig prövade av Regeringsrätten. Enligt Skatteverkets mening bör i andra hand lagen mot skatteflykt anses vara tillämplig.