Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Finansiell tjänst, betalningsförmedling

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-02-28

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett bolags omsättning av tjänst avseende bl.a. betalningar med kort som bolaget själv har utfärdat utgör en separat omsättning av tjänst som är undantagen från skatteplikt. Omsättning av tjänst i samband med betalning med kort utfärdat av utomstående kontokortsföretag är i allt väsentligt av administrativ art och är i sin helhet skattepliktig.

Redovisningsperioderna under tiden januari 2005-december 2008
 
Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

X AB administrerar ett s.k. konceptet som innefattar ett poängsystem i vilket deltagarna får poäng för gjorda inköp. Till konceptet är kopplat X-kortet. Innehavaren av kortet kan få en betalfunktion till kortet och innehavaren kan därmed göra insättningar på ett till kortet anslutet konto. Utöver ränta utgår aviavgift och i förekommande fall påminnelseavgift. Det finns en möjlighet att betala för gjorda inköp genom faktura. Ingen uppläggnings- eller årsavgift utgår härvid och om kortinnehavaren betalar fakturabeloppet varje månad utgår inte heller någon ränta eller annan avgift. X AB är kontohållare och har krediterna i egen reskontra.

Konceptet finansieras genom att de företag som drar nytta av konceptet får betala för detta. Syftet är inte att verksamheten skall vara vinstgivande utan de anslutna företagen ska endast betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för konceptet.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

"FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

X AB tillhandahåller i förhållande till de företag som är anslutna till konceptet tjänster vilkas omsättning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Fråga 2

X AB har inte rätt till avdrag för all ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i verksamheten.

Frågorna3 aoch b

Omsättning av den tjänst som X AB tillhandahåller kontokortssäljarna är i sin helhet skattepliktig till mervärdesskatt. Beskattningsunderlaget skall bestämmas med utgångspunkt i hela den ersättning som X AB erhåller av kontokortssäljarna."

Skatterättsnämndens motivering

"Fråga 1

I ärendet är det ostridigt mellan parterna att X AB:s verksamhet avseende X Konto, beviljande av krediter och möjlighet att handla mot faktura i förhållande till innehavarna av X-korten utgör sådan verksamhet som omfattas av undantaget från skatteplikt för omsättning av bank- och finansieringstjänster enligt 3 kap. 9 § första stycket ML.

Fråga i ärendet är dock om X AB även i förhållande
till de företag som omfattas av konceptet skall anses tillhandahålla tjänster som omfattas av det nämnda undantaget eller om tjänsterna skall anses ingå i, alternativt anses underordnade, X AB:s övriga mervärdesskattepliktiga hantering i form av framför allt administrativa tjänster, bonushantering m.m. av konceptet.

Nämnden gör i den delen följande bedömning.

ML:s undantag från skatteplikt för omsättning av bank- och finansieringstjänster har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B d punkterna  1-6. Som exempel på sådana transaktioner anges beviljande av och förhandlingar om krediter och förvaltning av krediter av den person som beviljat kredit (punkt 1) och transaktioner och förhandlingar rörande bl.a. spar- och transaktionskonton, betalningar och överföringar (punkt 3). Förutom de bank- och finansieringstjänster, som X AB tillhandahåller kortinnehavarna, tillhandahålls också de företag som omfattas av konceptet sådana bank- och finansieringstjänster eller tjänster underordnade den delen av X AB:s verksamhet. Oberoende av att syftet med verksamheten är att öka de anslutna företagens försäljning till innehavarna av X-kort kan verksamheten inte anses ingå i eller anses underordnad X AB:s övriga, mervärdesskattepliktiga administrativa hantering av konceptet.

Fråga 2    
 
Som framgår av motiveringen till svaret på fråga 1 skall X AB anses tillhandahålla de företag som är anslutna till konceptet både bank- och finansieringstjänster och administrativa tjänster. Bolaget bedriver således en s.k. blandad verksamhet vilket innebär att X AB:s rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till gjorda förvärv är begränsad i enlighet med vad som framgår av 8 kap. 13 § ML.

Frågorna3 aoch b

X AB har uppgett att bolaget också, vid sidan av konceptet, tillhandahåller en servicefunktion till detaljisterna då betalning sker med kontokort utfärdade av utomstående kontokortsföretag. Bolaget har i dessa fall ställning av en mellanhand mellan å ena sidan kontokortsföretaget och de som accepterat betalning med dessa företags kontokort i butik, de s.k. kontokortssäljarna. X AB övertar kontokortssäljarnas fordringar och erhåller sedan i enlighet med ingångna avtal betalning för fordringarna från kontokortsföretagen. Genom att dessa företag endast har en part, X AB, som levererar sammanställda underlag för de hos kontokortssäljarna genomförda transaktionerna i stället för att alla olika kontokortssäljare lämnar dessa uppgifter, har de avgifter som kontokortsföretagen tar ut kunnat reduceras. X AB:s verksamhet uppges främst bestå av att hantera och sammanställa de aktuella transaktionerna. Om X AB inte får betalt av ett kontokortsföretag kräver bolaget motsvarande belopp av kontokortssäljaren. Kontokortsföretagen debiterar X AB sina avgifter utan mervärdesskatt vilket enligt bolaget synes bero på att avgiften utgör ersättning för en sådan garantitjänst som avses i artikel 13 B d 2 i sjätte mervärdesskattedirektivet. X AB uppger att bolaget vidaredebiterar kontokortsföretagets avgifter på kontokortssäljarna.

Fråga är hur de ersättningar som X AB enligt det föregående erhåller från kontokortssäljarna skall behandlas i mervärdesskattehänseende.

Nämnden gör följande bedömning.

Ovan nämnd verksamhet får anses åtskild från X AB:s tillhandahållanden till de anslutna företagen enligt konceptet och skall därför bedömas för sig. Den tjänst som kontokortssäljarna efterfrågar och som X AB också tillhandahåller är enligt nämndens mening i allt väsentligt av administrativ art och omsättning av tjänsten är därmed skattepliktig.

Kontokortsföretagen debiterar X AB avgifter för sin hantering; det är således X AB och inte kontokortssäljarna som är skyldigt att betala avgifterna. Fråga är därför inte om ett utlägg eller motsvarande i mervärdesskattehänseende utan de avgifter som X AB erlägger ingår som ett kostnadselement för X AB tillhandahållande av tjänsterna. Vid beräkningen av beskattningsunderlaget skall således dessa avgifter inte avräknas från ersättningarna.

Den gjorda bedömningen får anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet."
 

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.