Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Fråga om undantag från skalbolagsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-03-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Omstämpling av aktier utlöser inte skalbolagsbeskattning eftersom avyttringen inte leder till att ett väsentligt inflytande går över till någon annan.

Inkomsttaxering 2006 - 2008
 
MGI AB (Bolaget) äger för närvarande 61,3 % av kapitalet, motsvarande 78,8 % av rösterna, i MG AB. I MG AB finns för närvarande preferensaktier i olika serier samt ett antal stamaktier av serie B. I syfte att förenkla aktiestrukturen övervägs en ändring av MG AB:s bolagsordning. För Bolagets del kommer den planerade ändringen av bolagsordningen att innebära att Bolagets samtliga preferensaktier omstämplas till stamaktier av serie A och att Bolagets samtliga stamaktier av serie B omstämplas till stamaktier av serie A. Efter omstämplingen kommer Bolaget således endast att inneha stamaktier av serie A i MG AB. Efter omstämpling kommer Bolaget att äga 61,3 % av kapitalet, motsvarande 93,5 % av rösterna i MG AB.

Skatterättsnämnden äger utgå från att de likvida medlen i MG AB överstiger den ersättning som erhålls vid omstämplingen av preferensaktier (marknadsvärdet på stamaktier av serie A).

 
Fråga till Skatterättsnämnden
 
Kan något av de undantag från skalbolagsbeskattning som finns i25 akap. 12-13 §§ tillämpas vid Bolagets omstämpling av preferensaktier i MG AB?
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Skalbolagsbeskattning skall inte ske.
 
MOTIVERING
 
Omstämplingen av preferensaktier till stamaktier leder till att en avyttring anses ha skett och att det uppkommer en kapitalvinst hos Bolaget. MG AB är vidare att betrakta som ett skalbolag enligt25 akap. 9 § andra stycket IL. Bolaget vill få besked om undantaget i kapitlets 12 § är tillämpligt.

 
Nämnden gör följande bedömning.

Om en avyttring inte leder till att ett väsentligt inflytande i bolaget går över till någon annan enligt den aktualiserade bestämmelsen skall skalbolagsbeskattning ske bara om det föreligger särskilda omständigheter.
 
Bolaget är majoritetsdelägare i MG AB. Den planerade omstämplingen av Bolagets aktier i MG AB innebär att Bolaget ökar sitt inflytande något. Avyttringen leder inte till att ett väsentligt inflytande går över till någon annan (jfr RÅ 2003 ref. 68). Med hänsyn härtill och då några särskilda omständigheter inte visats föreligga skall Bolaget med tillämpning av25 akap. 12 § IL inte bolagsbeskattas enligt 9 §.
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och det kommer inte att överklagas. Eftersom25 akap. 12 § IL var tillämplig i detta fall fanns ingen anledning att pröva om ventilen i25 akap. 13 § IL var tillämplig. Enligt Skatteverkets uppfattning hade även ventilen i 13 § varit tillämplig.