Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kvalificerade andelar — lönebaserat utrymme — dödsbo - närståendes verksamhet

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-12-27

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Dödsbo får året efter dödsåret tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymme som den avlidne skulle ha kunnat beräkna om denne varit i livet. Den som förvärvat kvalificerade andelar vid skifte av dödsbo har inte ansetts få beakta lönebaserat utrymme för andelarna vid beräkning av gränsbelopp för det år skiftet ägde rum. För att andelar ska anses kvalificerade är det tillräckligt att någon närstående varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller den föregående femårsperioden och att denne var närstående vid verksamhetstidpunkten.
 
Taxeringsåren 2007-2008
 
X avled under 2005. Vid sin död ägde X samtliga andelar i det holländska bolaget BV som är moderbolag i en koncern med helägda svenska aktiebolag. X var verksam i ett av de svenska aktiebolagen varför hans andelar i BV var kvalificerade. Under år 2005 uppbar X lön som uppfyllde villkoren för att beräkna ett lönebaserat utrymme avseende beskattningsåret 2006 om han då fortfarande varit i livet.
 
Under 2006 kommer andelarna i BV att skiftas ut från X:s dödsbo till hans barn A, B och C. Under samma år kommer utdelning på andelarna i BV, beroende på om skifte ägt rum eller ej, att lämnas antingen till dödsboet eller till barnen.
 
Efter skiftet avser A, B och C att bilda ett nytt aktiebolag, Nyab, som ska förvärva andelarna i BV. Därefter är avsikten att BV ska överlåta den svenska koncernen till Nyab.
 
Inget av barnen har varit eller kommer att vara verksamt i företag inom koncernen.
 
A, B och C samt dödsboet efter X ansökte om svar på följande frågor.
 
1. Får det lönebaserade utrymmet utnyttjas vid beräkning av gränsbeloppet för utdelning som under beskattningsåret 2006 lämnas till X:s dödsbo?
 
2. Ska utdelning som A, B och C kan erhålla från BV beskattningsåret 2006 beskattas enligt bestämmelserna i 57 kap. IL eller 42 kap. 15a § IL?
 
3. Om svaret på fråga 2 är att beskattning ska ske enligt 57 kap. IL, får A, B och C då utnyttja lönebaserat utrymme vid beräkning av gränsbeloppet?
 
4. Ska utdelning som A, B och C erhåller från Nyab beskattningsåret 2007 beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL eller 42 kap. 15a § IL?
 
FÖRHANDSBESKED
 
Nedan har faderns namn ersatts med X och barnens namn har ersatts med A, B och C eller barnen.
 
"Fråga 1
 
X:s dödsbo får vid beräkning av gränsbelopp för beskattningsåret 2006 avseende andelarna i BV beakta lönebaserat utrymme.
 
Fråga 2
 
Utdelning under beskattningsåret 2006 från BV till A, B och C skall beskattas enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
Fråga 3
 
A, B och C får vid beräkning av gränsbelopp för beskattningsåret 2006 avseende andelarna i BV inte beakta lönebaserat utrymme.
 
Fråga 4
 
Utdelning under beskattningsåret 2007 från Nyab till A, B och C skall beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL."
  
Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.
 
"Fråga 1
 
Frågan är om ett dödsbo efter en avliden person med kvalificerade andelar i ett fåmansföretag året efter dödsåret får tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymme som den avlidne skulle kunnat beräkna med stöd av 19 § om han fortfarande varit i livet.
 
Av 4 § sista stycket första meningen följer att de andelar som dödsboet efter X innehar i BV skall anses kvalificerade även hos dödsboet.
 
Denna bestämmelse infördes som ett nytt fjärde stycke i 3 §12 amom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt år 1995. I författningskommentaren till bestämmelsen framhölls att för dödsboet tillämpas bestämmelserna som om andelen fortfarande hade ägts av den fysiska personen (prop. 1995/96:109 s. 89).
 
Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att dödsboet efter X skall anses ha rätt att tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymme som X skulle kunnat beräkna för beskattningsåret 2006.
 
Frågorna 2 och 4
 
Enligt 4 § första stycket 2 är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad - såvitt nu är ifråga - om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.
 
De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag infördes i samband med 1990 års skattereform för att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Bakgrunden till den femåriga karenstiden var enligt förarbetena att det inte räcker att ta hänsyn till ägar- och verksamhetsförhållanden m.m. i anslutning till utdelnings- eller försäljningstillfället. De särskilda reglerna skall gälla även förfluten tid såväl i fråga om företagets karaktär av fåmansföretag som i fråga om närståendekretsens verksamhet i företaget (prop. 1989/90:110 s. 468).
 
Frågan gäller huruvida de andelar i BV som X:s barn tillskiftas skall anses vara kvalificerade andelar och om, efter den planerade omstruktureringen, deras aktier i Nyab skall anses vara kvalificerade andelar.
 
Lagtexten ger inte klart uttryck för om tidsbestämningen "beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren" syftar på enbart verksamheten i företaget eller om även närståenderelationen åsyftas (jfr SOU 2002:52 s. 323 ff. och Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, 6:e uppl. s.54 f .)
 
Det grundläggande syftet bakom reglerna ger enligt nämndens mening stöd för att lagtexten skall uppfattas så att det är tillräckligt att verksamheten bedrivits under beskattningsåret eller den föregående femårsperioden av någon som vid verksamhetstidpunkten omfattades av närståendekretsen.
 
X var under den femårsperiod som föregått beskattningsåret 2006 verksam i betydande omfattning i ett av bolagen i den svenska koncernen. Eftersom han var närstående till A, B och C utgör deras innehav av andelarna i BV och aktierna i Nyab kvalificerade andelar enligt 4 § första stycket 2 IL. Svaren på frågorna 2 och 4 har utformats med utgångspunkt häri.
 
Fråga 3
 
Frågan är huruvida A, B och C vid beräkning av årets gränsbelopp för andelarna i BV avseende beskattningsåret 2006 får beakta lönebaserat utrymme.
 
I 11 § tredje stycket första meningen anges att årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger andelen vid utdelningstillfället. Enligt styckets sista mening tillämpas bestämmelserna om lönebaserat utrymme i 16-19 §§ bara för andelar som ägdes vid årets ingång. Bestämmelsen hade ingen motsvarighet i tidigare lagstiftning. Förarbetena ger inte stöd för annat än att bestämmelsen skall tillämpas enligt ordalydelsen (prop. 2005/06:40 s. 89).
 
Enligt förutsättningarna i ärendet skall A, B och C tillskiftas andelarna i BV under år 2006. Med hänsyn härtill har de inte rätt att beakta lönebaserat utrymmet vid beräkning av gränsbelopp för andelarna det året."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet har såvitt avser frågorna 2, 3 och 4 överklagats av A, B och C.