Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Frivillig skattskyldighet; Stadigvarande användning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-03-03

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Innebörden av kravet att en fastighet ska användas "stadigvarande" i en verksamhet som medför skattskyldighet är att fastighetsägarens avsikt ska vara att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten för användning i en sådan verksamhet.
 
Redovisningsperioder under tiden juli 2005 - juni 2006
 
Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.
 
Sökandebolaget, som hyr ut lokaler i ett köpcentrum, har ett antal outhyrda lokaler. Dessa lokaler omfattas dock av frivillig skattskyldighet. En del potentiella hyresgäster saknar möjlighet att ingå hyresavtal på minst ett år. Detta gäller t.ex. nystartade verksamheter och sådana verksamheter som avser försäljning av konkurslager.

Sökandebolaget avser nu att hyra ut en lokal till ett företag som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Sökandebolaget är redan frivilligt skattskyldig för upplåtelse av denna lokal men den tilltänkte hyresgästen ska hyra lokalen endast under fyra månader.

Frågan: Är kravet på stadigvarande användning uppfyllt i förevarande fall vid en kontraktstid på fyra månader?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

"FÖRHANDSBESKED

 
Lokaluthyrningen till företaget får anses ske för en sådan stadigvarande användning som avses i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

 
MOTIVERING

 
Omsättningar som avser upplåtelse av bl.a. hyresrätter och andra rättigheter till fastigheter är enligt huvudregeln i 3 kap. 2 § första stycket ML undantagna från skatteplikt. Från denna regel finns undantag om frivillig skattskyldighet för upplåtelser i vissa fall efter beslut av Skatteverket enligt 9 kap. 1 § ML. Detta gäller enligt 3 kap. 3 § andra stycket bl.a. uthyrning av en fastighet för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet. Rätten för medlemsstaterna i EU att införa bestämmelser om frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastigheter har sin grund i artikel13 Ci sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).
 
Bestämmelser om frivillig skattskyldighet för fastighetsägare infördes för att undanröja den bristande neutralitet som tidigare förelåg i mervärdesbeskattningen mellan skattskyldiga som bedrev verksamhet i egna respektive förhyrda lokaler (prop. 1978/79:33 s.140 f .). Enligt bestämmelsernas ursprungliga lydelse krävdes, såvitt nu är av intresse, endast att fastigheten användes i verksamhet som medförde skattskyldighet. På förslag av dåvarande Riksskatteverket kompletterades bestämmelserna uttryckligen med att användningen av fastigheten skulle ske stadigvarande. Syftet med ändringen var att förhindra ideliga ändringar av skattskyldigheten. Begreppet "stadigvarande" borde bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen (prop. 1985/86:47 s. 40).
 
Av det i ärendet ingivna hyreskontraktet framgår att sökandebolaget har tecknat ett tidsbestämt avtal med företaget avseende uthyrning av en lokal under tiden 2006-01-15 till och med 2006-05-14. Avtalet kan inte förlängas.
 

Nämnden gör följande bedömning.
 
Sökandebolaget är frivilligt skattskyldigt för uthyrning av den med ansökan avsedda lokalen. Innebörden av kravet att en fastighet skall användas "stadigvarande" i en verksamhet som medför skattskyldighet är att fastighetsägarens avsikt skall vara att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten för användning i sådan verksamhet. Av handlingarna framgår inte annat än att denna förutsättning är uppfylld. Det förhållandet att det aktuella företaget hyr lokalen under endast fyra månader medför därför inte att sökandebolagets uthyrning av lokalen inte skall anses ske för stadigvarande användning."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.