Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Utdelning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-02-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Aktieägare som på grund av innehav av aktier i ett bolag vederlagsfritt erhåller aktier i ett annat bolag har ansetts erhålla de senare aktierna genom utdelning

Taxeringsåren 2006-2008
 
Den fysiska personen A och AB X är aktieägare i AB Y, som har ett stort antal aktieägare. AB Y har en affärsidé som går ut på att medverka till en ägarspridning av aktier i andra bolag för att de ska uppfylla krav på viss minsta ägarspridning för notering på en handelsplats för aktier. Det sker genom att AB Y mot ersättning anvisar huvudaktieägare i ett externt bolag att överföra en del av sina aktier till aktieägarna i AB Y. Aktierna i det externa bolaget fördelas bland AB Y:s aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav. Aktieägarna i AB Y är å sin sida skyldiga att ta emot de aktier som AB Y åtagit sig att sprida, dock utan att betala något för aktierna.

A och AB X frågar om de såsom aktieägare i AB Y ska beskattas för de mottagna aktierna som för utdelning från AB Y eller på annan grund och om lagen mot skatteflykt är tillämplig. Frågorna ställs mot bakgrund av ett tilltänkt genomförande av en spridning bland aktieägarna i AB Y av nio procent av aktierna i AB Z.

Skatterättsnämnden fann att A och AB X ska anses erhålla aktierna genom utdelning från AB Y.

Nämnden gjorde följande bedömning:

"Av ansökan framgår att aktieägarna i AB Y skall få aktier i det utomstående bolaget AB Z utan betalning på grund av innehavet av sina aktier i AB Y. Med hänsyn härtill och till vad som framkommit i övrigt skall tilldelningen av aktierna anses som utdelning från AB Y." Frågan om lagen om skatteflykt är tillämplig förföll.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt att Regeringsrätten ska fastställa det.