Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Periodisk publikation

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-02-02

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Regeringsrätten avvisar förhandsbeskedet och undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 24 mars 2005.

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-03-24 att det med ansökan avsedda tillhandahållandet inte utgör en sådan tjänst avseende framställning av publikation som avses 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen. Bolaget överklagade förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 9/05. För de närmare omständigheterna hänvisas till det referatet.

"YRKANDE M.M.

Bolaget yrkar att Regeringsrätten skall ändra förhandsbeskedet på så sätt att bolaget medges avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på kostnader som uppkommer till följd av uppdraget som framställningssamordnare. Bolaget anför bl.a. följande. Enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, skall vid bestämmande av beskattningsunderlag i första hand delningsprincipen tillämpas. Endast i de fall delningsprincipen inte går att tillämpa skall en huvudsaklighetsbedömning göras. Bolaget anser i likhet med den skiljaktiga ledamoten i Skatterättsnämnden att det tillhandahåller två separata tjänster och att det inte heller är möjligt att tillämpa 3 kap. 13 § ML eftersom bolaget inte har förvärvat någon ekonomisk rätt till tidningen och följaktligen inte kan sälja densamma. Bolaget har i uppdrag dels att samordna framställningen av tidningen (framställningssamordnare), dels att producera tidningen (redaktionell tjänst). I avtalet anges tydligt att det handlar om två separata tjänster som uppdragsgivaren valt att upphandla från samma leverantör. Uppdraget som framställningssamordnare kan inte ses som underordnat den redaktionella tjänsten. Samordningstjänsten är särskilt prissatt och efterfrågas särskilt av uppdragsgivaren. Denne har vidare enligt avtalet rätt att flytta den tekniska framställningen till ett annat företag. Innehållet i tidningen bestäms också slutgiltigt av uppdragsgivaren och det är denne som självständigt bestämmer till vem tidningen skall distribueras. Samordningstjänsten skall därför bedömas fristående i mervärdesskattehänseende. 

Skatteverket accepterar den ståndpunkt som bolaget framför i överklagandet. Verket noterar dock att viss konflikt kan föreligga vid en jämförelse med bl.a. RÅ 1995 not. 392.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

För att förhandsbesked skall kunna lämnas krävs - förutom att de formella förutsättningarna är uppfyllda - att de faktiska omständigheter som beskedet skall grundas på är tillräckligt klarlagda. Det är sökandens sak att se till att beskrivningen av dessa omständigheter är så fullständig att den kan ligga till grund för ett förhandsbesked.

Enligt det i målet aktuella avtalet gäller bl.a. följande beträffande bolagets uppdrag. Bolaget skall producera och samordna framställningen av uppdragsgivarens personaltidning och ansvara för redaktionell produktion, layout och produktions- och projektledning av tidningen. Bolaget skall därutöver, i egenskap av framställningssamordnare, upphandla och ansvara för tryck och repro av tidningen, allt efter godkännande av uppdragsgivaren. Den tekniska framställningen (tryck och repro) förhandlas per kalenderår och skall godkännas av uppdragsgivaren innan avtal ingås. Bolaget och uppdragsgivaren skall tillsammans planera det redaktionella innehållet i personaltidningen och bolaget ansvarar för att korrektur, original och provtryck innehållsmässigt och layoutmässigt är korrekta.

Bolagets fråga till Skatterättsnämnden löd på följande sätt. Har bolaget "rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader som uppkommer till följd av uppdraget som framställningssamordnare i avtalet"? Nämnden valde att formulera om frågan till att avse huruvida bolagets tillhandahållande skulle anses utgöra omsättning av vara i form av en publikation eller framställningstjänster och redaktionella tjänster. I sin motivering slog nämnden sedan fast att bolagets tillhandahållande i sin helhet utgjorde ett tillhandahållande av en vara i form av sådan periodisk personaltidning som avses i 3 kap. 13 § ML. Det svar som nämnden gav under rubriken Förhandsbesked var dock något annat, nämligen att tillhandahållandet inte utgjorde en sådan tjänst avseende framställning av publikation som avses i 3 kap. 19 § första stycket 2. En ledamot var skiljaktig och ansåg att tillhandahållandet utgjorde delvis en framställningstjänst och delvis ett skattepliktigt tillhandahållande. I Regeringsrätten argumenterar bolaget för att tillhandahållandet skall anses utgöra dels framställningstjänster, dels redaktionella tjänster.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

För att kunna ta ställning till om det med ansökan avseende tillhandahållandet till någon del omfattas av undantaget i 3 kap. 19 § första stycket 2 ML från skatteplikt måste en bedömning göras av bolagets övriga åtaganden enligt avtalet. Bolaget har emellertid inte efterfrågat någon bedömning av avtalet i dess helhet och har inte närmare beskrivit innehållet i och förutsättningarna för det samlade uppdraget. Bolaget har inte heller fört någon rättslig argumentation beträffande den del av uppdraget som avser annat än själva framställningssamordningen. Till bilden hör att bolaget i Regeringsrätten argumenterar för att uppdraget bl.a. skall anses innefatta (skattepliktiga) redaktionella tjänster, vilket inte synes ha varit bolagets uppfattning tidigare. Mot denna bakgrund anser Regeringsrätten att det underlag som föreligger är otillräckligt för ett ställningstagande i frågan om den mervärdesskattemässiga behandlingen av bolagets uppdrag. Förhandsbesked borde därmed inte ha lämnats och beskedet skall därför undanröjas.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen."