Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-26

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En utbetalning från en facklig organisation till ett bolag avseende en anställd som är tjänstledig med lön utgör inte ersättning för någon tillhandahållen tjänst.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 juni 2004 till 31 maj 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget har för avsikt att genom nytt avtal med en facklig organisation låta den anställde vara tjänstledig för fackligt arbete med bibehållna löneförmåner och därefter fakturerar bolaget den fackliga organisationen för dessa kostnader. Frågan är om mervärdesskatt ska tas ut på det belopp som bolaget har för avsikt att debitera den fackliga organisationen i efterhand för att täcka lön och sociala avgifter som bolaget ska betala ut till den anställde under hans tjänstledighet för fackligt arbete på annan arbetsplats.

”Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

En sådan utbetalning, som avses i ärendet, från den fackliga organisationen till bolaget utgör inte ersättning för någon av bolaget tillhandahållen tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML förstås med omsättning av tjänst bl.a. att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. En nödvändig förutsättning för att en omsättning skall föreligga är att ett avtal om köp eller byte har ingåtts (prop. 1993/94:99 s. 134 f.).

När en facklig förtroendeman under tjänstledighet från sin anställning, utför ett fackligt förtroendeuppdrag utanför sin arbetsplats, utför han inget arbete för arbetsgivarens räkning. Arbetsgivaren tillhandahåller således inte genom den anställde någon tjänst gentemot den fackliga arbetstagarorganisation, i vilken den anställde är förtroendevald. Detta gäller oavsett på vilket sätt utbetalning av ersättning, som den förtroendevalde är berättigad till från organisationen, kan ha reglerats mellan denna och arbetsgivaren.”

Kommentar: Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.